MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 4, Nr 2 (12) 2013

Publ. 30.06.2013

Uwagi o terminie

Comments on the term

prof. dr hab. inż. Leszek S. Czarnecki

s. 6-9 DOI:

Abstract

The term "energy quality" which is the Polish translation of the English term "power quality, (PQ)" has been in the last twodecades disseminated and commonly used in electrical engineering. There are opinions that "energy" is a sort of a commodity,and as such, it can have a "quality". The opinion that the "quality" is only an attribute of the supply voltage, but not of energy,is expressed in this paper. The term "voltage quality" would be equally misleading as the term "power quality", however, sincedeviation of the voltage from its ideal waveform does not provide any information on causes of this deviation, who is affectedby it and how this deviation could be reduced. To know this, the "supply quality" and the "loading quality" have to be known.Just these two terms should be used instead of the misleading term of "power quality".

Streszczenie

Termin "jakość energii", będący polskim odpowiednikiem angielskiego terminu "power quality", jest w ostatnichdwóch dekadach szeroko rozpowszechniony w elektrotechnice. Panuje opinia, że "energia" może być uważana za towar,i wobec tego można jej przyporządkować określoną "jakość". W niniejszym artykule wyraża się pogląd, że "jakość" może byćatrybutem jedynie napięcia zasilania, nie zaś energii. Jednak termin "jakość napięcia" byłby równie mylący jak termin "jakość energii", gdyż odchylenie napięcia od przebiegu idealnego, określane jako obniżenie jego "jakości," nie dostarcza żadnychinformacji o źródłach tego odchylenia, czyli kto za nie odpowiada, nie informuje też, jak odchylenie takie może być zmniejszane.Aby to wiedzieć, potrzebna jest znajomość "jakości zasilania" i "jakości odbioru" energii elektrycznej. Te właśnie dwa terminypowinny być używane zamiast mylącego terminu "jakość energii".

Keywords

supply quality, loading quality, power quality

Słowa kluczowe

jakość zasilania, jakość odbioru, jakość energii

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/uwagi-o-terminie-jako-energii-elektrycznej.php