MENU

Zbiorczy spis treści

APARATYNr pisma

Ekranowanie i zabezpieczanie urządzeń oraz systemów - wymagania i badania.

dr inż. Krzysztof DYMARKOWSKI, dr inż. Rafał NAMIOTKO, dr hab. inż. Ryszard J. KATULSKI 4

Redukcja zakłóceń w przewodach ekranowanych

prof. dr hab. inż. Jerzy HRYŃCZUK, dr inż. Andrzej SKIBA 5

Możliwości i ograniczenia spełniania postulatu bezobsługowości wyłączników wysokonapięciowych

prof. dr hab inż. Jan MAKSYMIUK 8

Conformity assessment for fixed installations in accordance with the essential requirements of the EMC Directive

dr inż. Henryk BORYŃ 26

Procedura oceny zgodności instalacji stacjonarnych z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej

dr inż. Henryk BORYŃ 26

Badanie palności tworzyw sztucznych w aparatach elektrycznych

mgr inż. Mirosław SCHWANN 32

Ferroresonance in the Mine Supply Grid

prof. dr hab. inż. Jurij WARECKI 34

Ferrorezonans w sieci zasilającej kopalnię

prof. dr hab. inż. Jurij WARECKI 34

Resonance and Some of its Effects in Practice

dr inż. Andrzej Jan SKIBA 34

Rezonans i niektóre jego skutki w praktyce

dr inż. Andrzej Jan SKIBA 34
ATMOSFERY WYBUCHOWENr pisma

Urządzenia nieelektryczne (zestawy) w atmosferach zagrożonych

wybuchem – wymagania nowej dyrektywy ATEX

mgr inż. Łukasz SUROWY 28

Zdolność zapalająca atmosfery wybuchowej od naelektryzowanych materiałów nieprzewodzących

dr inż. Bronisław M. WIECHUŁA 29

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem – korzyści, błędy i odpowiedzialność

mgr inż. Łukasz Surowy 32
AUTOMATYKANr pisma

Fascynujące własności układów z regulatorami wynikającymi z podstawowej zasady sterowania

prof. dr hab. inż. Ryszard GESSING 2

Regulator PID

dr inż. Mirosław TOMERA 2

Niezawodne zasilanie systemów automatyki przemysłowej

mgr inż. Peter STOLZ 5

Porównanie jakości pracy trzech algorytmów typu PID: liniowego, rozmytego i neuronowego

dr inż. Mirosław TOMERA 6

Rozproszona automatyka SZR w sieciach rozdzielczych średniego napięcia zgodnych z IEC 61850

dr hab. inż. Dariusz R. KARKOSIŃSKI 7

Sieci neuronowe w automatyce

dr inż. Mariusz BARSKI, dr hab. inż. Wojciech JĘDRUCH 8

Alarm management system - szansa dla człowieka wśród automatów

mgr inż. Peter STOLZ 9

Inżynierski rozsądek kontra sieciowy smart

mgr inż. Peter STOLZ 12

Diagnostics of Control Systems

dr inż. Mariusz PAWLAK 33

Systemy tolerujące uszkodzenia w układach automatyki

dr inż. Mariusz PAWLAK 33

Diagnostic of Control Systems for Power Unit

dr inż. Mariusz PAWLAK 34

Diagnostyka systemów sterowania blokiem energetycznym

dr inż. Mariusz PAWLAK 34

Modelling of Control Systems for Superheated Steam Temperature

dr inż. Mariusz PAWLAK, inż. Cezary BOCIANIAK 39

Modelowanie układów regulacji temperatury pary przegrzanej

dr inż. Mariusz PAWLAK, inż. Cezary BOCIANIAK 39
BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNENr pisma

Machine Safety in Terms of Electrical Engineering –in the Light of Machinery and the LV Directives

mgr inż. Marek TRAJDOS 42

Bezpieczeństwo maszyn pod względem elektrycznym w świetle dyrektywy maszynowej i niskonapięciowej

mgr inż. Marek TRAJDOS 42

Performance Level (PL)
Part I - Basic Parameter of the Machine Safety Function (SF)

mgr inż. Marek TRAJDOS 43

Poziom zapewnienia bezpieczeństwa - PL
Część I – Podstawowy parametr funkcji bezpieczeństwa maszyny (SF)

mgr inż. Marek TRAJDOS 43
DBAJMY O JĘZYKNr pisma

Na otwarcie nowego rozdziału w e-piśmie - DBAJMY O JĘZYK

dr inż. Edward MUSIAŁ 6

Co to jest język techniczny?

dr inż. Edward MUSIAŁ 7

Słowa karierowicze

Krzysztof GOCZYŁA 9

SOFTWARE I HARDWARE

Krzysztof GOCZYŁA 10

Pisownia wieloprzymiotnikowych nazw technicznych

dr inż. Edward MUSIAŁ 11

Uwagi o terminie

prof. dr hab. inż. Leszek S. Czarnecki 12

Inżynieria języka

Krzysztof GOCZYŁA 13

Inżynieria języka (po raz drugi)

Krzysztof GOCZYŁA 14

Pisownia oraz wymowa nazw i oznaczeń jednostek miar

dr inż. Edward MUSIAŁ 15

Egzekucja języka

Krzysztof GOCZYŁA 16

Wytrychy językowe

Krzysztof GOCZYŁA 17

Słoneczna terminologia

Zbigniew R. Kwiatkowski 19

Ach, te procenty!

Krzysztof GOCZYŁA 23

Dedykacja

Krzysztof GOCZYŁA 24

Lampy ledowe, czyli ledówki

dr inż. Edward MUSIAŁ 31

Językowa antydemokracja

Krzysztof Goczyła 31

Małe i duże

Krzysztof Goczyła 32

Rozłączniki, czyli łączniki robocze

dr inż. Edward Musiał 32

Jubileuszowe dywagacje

Krzysztof Goczyła 33

Emocje budowania i szukania

Krzysztof Goczyła 34

Kolejność robi różnicę

Krzysztof GOCZYŁA 35

Zapominany świat słów

Krzysztof GOCZYŁA 36

Półfelieton o wpół do czwartej

Krzysztof GOCZYŁA 37

Kłopoty z maluchem

Krzysztof GOCZYŁA 38

Morowy (i) luty

Krzysztof GOCZYŁA 39

Czas adresowania

Krzysztof GOCZYŁA 40

Nielubiane imiesłowy

Krzysztof GOCZYŁA 41

Comments on the Polish language

Krzysztof GOCZYŁA 42

Comments on the Polish language

Krzysztof GOCZYŁA 43

Comments on the Polish language

Krzysztof GOCZYŁA 44

Comments on the Polish language

Krzysztof GOCZYŁA 45

Comments on the Polish language

Krzysztof GOCZYŁA 46

Comments on the Polish language

Krzysztof GOCZYŁA 47

Razem inaczej niż osobno 

Krzysztof GOCZYŁA 48

Małe skomplikowanie mojej osoby

Krzysztof GOCZYŁA 49

Przepraszam, że się wtrącam…

Krzysztof GOCZYŁA 50

Językowa ekonomia

Krzysztof GOCZYŁA 51

Językowe narzędzie do uczuć

Krzysztof GOCZYŁA 52

Świat pełen stwórców

Krzysztof GOCZYŁA 53

Przestrzeń dla eventu

Krzysztof GOCZYŁA 54

Kłopoty z maluchem

Krzysztof GOCZYŁA 55
ENERGETYKANr pisma

O doskonaleniu infrastruktury sieciowej

prof. dr hab. inż. Jacek MALKO 1

Przyszłość polskiej energetyki.

prof. dr hab. inż. Jacek MALKO 1

Wpływ elektrowni jądrowej na otoczenie

dr inż. Grzegorz JEZIERSKI 6

Celowość i możliwości uwzględniania kosztów ochrony środowiska we współczesnej energetyce

dr inż. Jerzy A. KNITTER 6

Zasilanie rezerwowe z zespołów spalinowo-elektrycznych

dr inż. Edward MUSIAŁ 9

Problemy zasilania z bezprzerwowych zasilaczy statycznych

dr inż. Edward MUSIAŁ 10

Smart grid - infrastruktura przebudowy energetyki WEK w energetykę prosumencką OZE/URE

prof. dr hab. inż. Jan POPCZYK 11

Automatyzacja sieci rozdzielczych jako podstawowy element sieci inteligentnych

mgr inż. Adam BABŚ 12

Magazynowanie energii

dr hab. Piotr TOMCZYK 14

Warunek zwarciowy S''k/Sn>20 ograniczeniem rozwoju OZE

prof. dr hab. inż. Zbigniew LUBOŚNY 15

Środowiskowe aspekty występowania, poszukiwania i eksploatacji gazu ziemnego z formacji łupkowych w Polsce

Małgorzata PRUSZKOWSKA-CACERES 20

Polskie doświadczenia w podziemnym zgazowaniu węgla – sposoby przeprowadzania oraz możliwości wykorzystania w praktyce

dr hab. inż. Krzysztof CYBULSKI, dr hab. inż. Eugeniusz KRAUSE, mgr inż. Robert HILDEBRANDT 20

Synteza termojądrowa – przyszłość energetyki

dr hab. inż. Marek SCHOLZ, dr hab. inż. Lesław KARPIŃSKI, prof. dr hab. Urszula WOŹNICKA 22

Zmienność termicznego charakteru okresów zimowych w Polsce i jej przyczyny

prof. dr hab. Andrzej A. MARSZ, dr hab. Anna STYSZYŃSKA 22

Przegląd metod wielokryterialnych stosowanych w analizie rozwoju sektora wytwórczego energii elektrycznej

mgr inż. Alicja STOLTMANN 22

Metody doboru miejsc zainstalowania zasobników energii w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia

mgr inż. Agata DZIONK, mgr inż. Seweryn SZULTKA 23

Rola projektu IFMIF w programie syntezy termojądrowej

prof. dr hab. Urszula WOŹNICKA, dr hab. inż. Marek SCHOLZ 23

Antropogeniczne CO2 - a zmiany klimatu

prof. dr hab. inż. Marian MIŁEK 23

Zasobniki energii elektrycznej – innowacyjny sposób stabilizacji częstotliwości systemu elektroenergetycznego

dr inż. Paweł KUBEK, dr inż. Piotr RZEPKA, dr inż. Mateusz SZABLICKI, dr inż. Jacek WASILEWSKI 25

Czy zwarcie eksploatacyjne transformatora może być groźniejsze od zwarcia znormalizowanego?

prof. dr hab. inż. Tadeusz GLINKA 25

Uszkodzenia mechaniczne linii kablowych podczas eksploatacji

dr inż. Józef J. ZAWODNIAK 25

Wymiana napowietrznego mostu szynowego na kablowy w stacji WN/SN

mgr inż. Mirosław SCHWANN 26

Wymiana słupów z platformą pod gniazdo bociana w liniach nn

dr Ireneusz KAŁUGA, dr inż. Jozef Jacek ZAWODNIAK 26

Kogeneracyjny blok energetyczny w PEC Suwałki - doświadczenia z budowy i eksploatacji

mgr inż. Mieczyslaw MODZELEWSKI 26

Wpływ elektrowni wiatrowych na system elektroenergetyczny

prof. dr hab. inż. Zbigniew LUBOŚNY 26

Nastawy zabezpieczeń w liniach SN z reklozerami

dr inż. Witold HOPPEL 27

Rozsądne podejście do projektowania linii elektroenergetycznych

dr inż. Józef J. ZAWODNIAK 27

Wybrane zagadnienia z zakresu prefabrykowanych

fundamentów zginanych słupów linii elektroenergetycznych

dr inż. Józef J. ZAWODNIAK; mgr inż. Rafał NOWICKI 28

Eksploatacja linii napowietrznych może być łatwiejsza

dr inż. Józef J. ZAWODNIAK 29

Podstawowe błędy popełniane podczas projektowania i wykonywania uziemień

dr inż. Józef J. ZAWODNIAK 30

Zjawiska ferrorezonasowe w sieciach SN z przekładnikami napięciowymi

prof. dr hab. inż. Jurij WARECKI 31

Słupy z łącznikami w linii średniego napięcia

dr inż. Józef J. ZAWODNIAK 32

Zwiększenie pewności zasilania obiektów podstawowych zakładu górniczego

prof. dr hab. inż. Adrian HALINKA, mgr inż. Dawid JURCZYK, dr inż. Piotr RZEPKA, dr inż. Mateusz SZABLICKI 34

Ochrona ptaków poprzez zmiany wyposażenia słupów przelotowych linii SN z przewodami gołymi

prof. dr hab. Piotr TRYJANOWSKI, dr inż. Józef J. ZAWODNIAK 35

Zwarcia łukowe w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

mgr inż. Łukasz PRZYBECKI, mgr inż. Michał TWARDOWSKI 35

DC Testing of OPI-type 400 kV Bushings

prof. dr hab. inż. Tadeusz GLINKA 38

Badanie napięciem stałym izolatorów przepustowych typu OPI 400 kV

prof. dr hab. inż. Tadeusz GLINKA 38

Virtual Inertia in Electric Power Systems

prof. dr hab. inż. Zbigniew LUBOŚNY 39

Wirtualna inercja w systemie elektroenergetycznym

prof. dr hab. inż. Zbigniew LUBOŚNY 39

Sources of Electric Energy. Important Questions and Strange Answers

prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI 40

Źródła energii elektrycznej. Ważne pytania a dziwne odpowiedzi

prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI 40

Bird Protection in Medium Voltage Lines with Bare Wires

dr inż. Józef J. ZAWODNIAK, prof. dr hab. Piotr TRYJANOWSKI 40

Ochrona ptaków w liniach średniego napięcia o przewodach gołych

dr inż. Józef J. ZAWODNIAK, prof. dr hab. Piotr TRYJANOWSKI 40

Electric Multiple Units With Energy Storage – Alternative to Electrification of New Lines in Three City
 

dr hab. inż. Dariusz R. KARKOSIŃSKI, mgr inż. Dominika MACEDOŃSKA, mgr inż. Natalia KARKOSIŃSKA BRZOZOWSKA 42

Elektryczne zespoły zasobnikowe jako alternatywa dla elektryfikacji nowych linii w Trójmieście

dr hab. inż. Dariusz R. KARKOSIŃSKI, mgr inż. Dominika MACEDOŃSKA, mgr inż. Natalia KARKOSIŃSKA BRZOZOWSKA 42

Uwagi dotyczące tworzenia wewnętrznych dokumentów technicznych

Karolina FIREK, Bogusz HIBNER, Józef Jacek ZAWODNIAK 43

Adhibition Study of Electric Multiple Units with Energy Storage on Partially Electrified Railway Line Gdańsk Orunia - Port Oksywie

mgr inż. Natalia KARKOSIŃSKA BRZOZOWSKA, mgr inż. Dominika MACEDOŃSKA, dr hab. inż. Dariusz R. KARKOSIŃSKI 43

Studium wprowadzenia elektrycznych zespołów trakcyjnych z zasobnikami energii na częściowo zelektryfikowanej trasie Orunia Górna - Port Oksywi

mgr inż. Natalia KARKOSIŃSKA BRZOZOWSKA, mgr inż. Dominika MACEDOŃSKA, dr hab. inż. Dariusz R. KARKOSIŃSKI 43

Connection of PV Sources Into Transmission Grid vs. Thermal Overload Risk of Wires and Cables

dr inż. Józef J. ZAWODNIAK, dr inż. Krzysztof ŁOWCZOWSKI, mgr inż. Magdalena CZERNIAK 44

Przyłączanie źródeł fotowoltaicznych do sieci przesyłowej a ryzyko przeciążenia cieplnego kabli i przewodów

dr inż. Józef J. ZAWODNIAK, dr inż. Krzysztof ŁOWCZOWSKI, mgr inż. Magdalena CZERNIAK 44

Pole magnetyczne w trójkątnym i płaskim torze prądowym

dr inż. Piotr LEŚNIAK 46

Wytyczne w zakresie ochrony ptaków dla słupowych stacjach transformatorowych typu STS

dr inż. Józef J. ZAWODNIAK, prof. dr hab. Piotr TRYJANOWSKI 46

Magnetic Field in a Trianguilar and Flat Formation Current Line

dr inż. Piotr LEŚNIAK 46

Price Changes in Wholesale Market of Electrical Energy in Poland

dr hab. inż. Paweł BUĆKO, dr inż. Izabela PRAŻUCH 47

Zmiany cen na hurtowym rynku energii elektrycznej w Polsce

dr hab. inż. Paweł BUĆKO, dr inż. Izabela PRAŻUCH 47

Air Temperature in Poland from 1931 to 2020. Are the Changes Anthropogenic or Natural?

prof. dr hab. Andrzej A. MARSZ, dr hab. Anna STYSZYŃSKA, 47

Przebieg temperatury powietrza w Polsce w latach 1931–2020. Zmiany antropogeniczne czy naturalne?

prof. dr hab. Andrzej A. MARSZ, dr hab. Anna STYSZYŃSKA 47

Zagrożenia dla linii kablowych podczas prac ziemnych na terenie leśnym

dr inż. Józef J. ZAWODNIAK, dr inż. Robert KORZENIEWICZ 47

Szacowanie stałych strat energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych

dr hab. inż. Sławomir CIEŚLIK, dr inż. Andriy MALYAR 50

Multiple Droop-Controlled DG Sites in an Islanded AC Microgrid for Power Losses Mitigation

mgr inż. Tham X. NGUYEN; dr hab. inż. Robert LIS 52

Lokalizacja źródeł rozproszonych z regulowanym statyzmem w izolowanej mikrosieci - minimalizująca straty mocy

mgr inż. Tham X. NGUYEN; dr hab. inż. Robert LIS 52

Use of a Neural Method to Control On-Load Tap Changer so as to Improve Voltage Conditions in LV Networks with Distributed Generation

mgr inż. Klara JANIGA, dr inż. Robert JĘDRYCHOWSKI 52

Wykorzystanie neuronowej metody sterowania podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów do poprawy warunków napięciowych w sieciach nn z generacją rozproszoną

mgr inż. Klara JANIGA, dr inż. Robert JĘDRYCHOWSKI 52

Risk Assessment of Generation Curtailment in RES for Emergency States of Power Grids

Piotr KACEJKO; Pawel PIJARSKI; Marek WANCERZ; Sylwester ADAMEK 53

Ocena ryzyka ograniczeń generacji w OZE dla stanów awaryjnych sieci elektroenergetycznych

prof. dr hab. inż Piotr Kacejko; dr hab. inż. Paweł Pijarski; dr inż. Marek Wancerz; dr inż. Sylwester Adamek 53

Management of MV/LV Transformer Replacement Based on AMI Platform

Krzysztof DOBRZYNSKI; Slawomir NOSKE; Dominik FALKOWSKI 53

Zarządzanie wymianą transformatorów SN/nn przy wykorzystaniu systemu AMI

dr inż. Krzysztof DOBRZYŃSKI; dr inż. Sławomir NOSKE; mgr inż. Dominik FALKOWSKI 53
ENERGIA ODNAWIALNANr pisma

Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne jako źródło energii w małych instalacjach cieplnych i elektroenergetycznych

prof. dr hab. inż. Władysław NOWAK, dr hab. inż. Aleksander STACHEL 4

Ocena możliwości pozyskiwania i wykorzystania energii geotermalnej w Polsce do zasilania ciepłowni i elektrociepłowni

prof. dr hab. inż. Władysław NOWAK, dr hab. inż. Aleksander STACHEL 4

Wytwarzanie energii w mikrosieciach

dr inż. Piotr BICZEL 4

Praktyczne obliczenia w instalacjach słonecznego ogrzewania wody

dr inż. Zdzisław KUSTO 8

Ekonomiczna efektywność stosowania ogniw fotowoltaicznych

dr inż. Zdzisław KUSTO 10

Ogniwa fotoelektrochemiczne do konwersji energii słonecznej

prof. dr hab. inż. Marta RADECKA, dr inż. Anita TRENCZEK-ZAJĄC 22

Czy jest obszar opłacalności dla energii odnawialnej?

dr inż. Zdzisław KUSTO 22

Geothermal Power Plants in Poland and Worldwide

prof. dr hab. inż. Aleksander A. STACHEL, mgr inż. Gabriela SOŁTYSIK 30

Elektrownie geotermalne na świecie i w Polsce

prof. dr hab. inż. Aleksander A. STACHEL, mgr inż. Gabriela SOŁTYSIK 30

Szybkie ładowanie samochodu elektrycznego z elektrowni słonecznej

dr inż. Łukasz SIENKIEWICZ, Karol DULĘBA, Adrian CZYŻ 33

Control Process Modelling of Thermodynamic Systems Containing a Thermal Energy Storage Tank

dr inż. Oktawia DOLNA, dr hab. inż. Robert MATYSKO, inż. Weronika WIŚNIEWSKA 43

Modelowanie procesu sterowania systemami termodynamicznymi współpracującymi z zasobnikiem magazynującym energię cieplną

dr inż. Oktawia DOLNA, dr hab. inż. Robert MATYSKO, inż. Weronika WIŚNIEWSKA 43

Control System of a Single-Phase Photovoltaic Converter with Modified Quadrature Generator

Tomasz BINKOWSKI; Marek NOWAK 54

Układ regulacji jednofazowego przekształtnika fotowoltaicznego ze zmodyfikowanym generatorem kwadraturowym

dr inż. Tomasz BINKOWSKI; mgr inż. MAREK NOWAK 54

Generator for a Small Wind Power Plant

Zbigniew GORYCA; Artur PAKOSZ 55

Generator do małej elektrowni wiatrowej

dr hab. inż. Zbigniew GORYCA; dr. inż. Artur PAKOSZ 55
ENERGOELEKTRONIKANr pisma

Techniczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania przekształtników dwukierunkowych w praktyce

dr inż. Mirosław WŁAS, prof. dr hab. inż. Zbigniew KRZEMIŃSKI, mgr inż. Jędrzej PIETRYKA, mgr inż. Janusz SZEWCZYK 4

Znaczenie i miejsce energoelektroniki w rozwoju

prof. dr hab. inż. Ryszard STRZELECKI 12

Charakterystyka tranzystorów z węglika krzemu w wysokosprawnych przekształtnikach

dr inż. Marek ADAMOWICZ 15

Wielopoziomowe przekształtniki średniego napięcia (SN) o budowie modułowej

dr inż. Marek ADAMOWICZ, prof. dr hab. inż. Zbigniew KRZEMIŃSKI 17

Nowoczesne układy przekształtników wielopoziomowych do zasilania statków z lądu

dr inż. Krzysztof BLECHARZ, prof. dr hab. inż. Zbigniew KRZEMIŃSKI 18

Rozwiązania układów przekształtnikowych do zasilania statków z lądu

prof. dr hab. inż. Ryszard STRZELECKI 18
JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJNr pisma

Metody lokalizacji źródeł wyższych harmonicznych w sieciach zasilających

prof. dr hab. inż. Zbigniew HANZELKA, dr inż. Daniel BIGAJ 1

Ocena jakości energii elektrycznej w sieciach przemysłowych

dr inż. Edward MUSIAŁ 1

Zapady napięcia i krótkie przerwy w zasilaniu.

prof. dr hab. inż. Zbigniew HANZELKA 2

Odkształcenie prądu pobieranego przez urządzenia oświetleniowe i jego wpływ na instalację zasilającą

dr inż. Stanisław CZAPP 3

Pomiary wskaźników jakości energii elektrycznej w zakładach przemysłowych

dr inż. Marek OLESZ 3

Wahania napięcia

prof. dr hab. inż. Zbigniew HANZELKA 5

Czy moc czynna jest mocą użyteczną i za co powinniśmy płacić?

prof. dr hab. inż. Leszek S. Czarnecki 5

Koszty dostawy złej jakości energii elektrycznej

prof. dr hab. inż. Zbigniew HANZELKA 7

Syntetyczne miary jakości napięcia

prof. dr hab. inż. Zbigniew HANZELKA, dr inż. Andrzej FIRLIT, dr inż. Grzegorz BŁAJSZCZAK 10

Baterie kondensatorów w środowisku napięć i prądów odkształconych

prof. dr hab. inż. Zbigniew HANZELKA 12

Wybrane zagadnienia projektowania pasywnych filtrów wyższych harmonicznych

prof. dr hab. inż. Zbigniew HANZELKA 18
MASZYNY I NAPĘDYNr pisma

Konstrukcje i regulacja energooszczędnych układów napędowych z silnikami indukcyjnymi zasilanymi z falowników napięcia

prof. dr hab. inż. Zbigniew KRZEMIŃSKI 5

Maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi

prof. dr hab. inż. Tadeusz GLINKA, mgr inż. Artur BORKOWSKI 9

Energooszczędne sterowanie maszynami z magnesami trwałymi

prof. dr hab. inż. Zbigniew KRZEMIŃSKI 9

Idealny bezszczotkowy silnik prądu stałego wzbudzany magnesami trwałymi

prof. dr hab. inż. Krzysztof KRYKOWSKI 11

Osobowy samochód elektryczny z perspektywy dystrybutora energii w USA - ważny odbiorca energii czy iluzja?

prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI 11

Bezszczotkowe silniki prądu stałego - konstrukcje i sterowanie

dr hab. inż. Zbigniew GORYCA 13

Układy napędowe pojazdów elektrycznych

dr hab. inż. Jarosław GUZIŃSKI, dr inż. Marek ADAMOWICZ, mgr inż. Jan KAMIŃSKI 13

Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych

dr inż. Jarosław GUZIŃSKI, dr inż. Marek ADAMOWICZ, mgr inż. Jan KAMIŃSKI 15

Przegląd konstrukcji maszyn elektrycznych tarczowych

prof. dr hab. inż. Tadeusz GLINKA, dr inż. Tomasz WOLNIK 16

Hałaśliwość silników asynchronicznych – podstawy nowych hipotez

dr hab. inż. Dariusz R. KARKOSIŃSKI 16

Praca prądnicowa bezrdzeniowej maszyny tarczowej z magnesami trwałymi

dr inż. Piotr PAPLICKI 17

Drgania i hałaśliwość silników asynchronicznych - weryfikacja nowych hipotez

dr hab. inż. Dariusz R. KARKOSIŃSKI 17

Wielofazowe silniki indukcyjne klatkowe – zalety i wady

dr hab. inż. Piotr DROZDOWSKI, dr inż. Grzegorz KOSTRO, dr hab. inż. Mieczysław RONKOWSKI 18

Piezoelektryczne przetworniki elektromechaniczne

prof. dr hab. inż. Tadeusz GLINKA, dr inż. Roland RYNDZIONEK, mgr inż. Łukasz SIENKIEWICZ 20

Five-Phase Squirrel-Cage Motor. Construction and Drive Properties

dr hab. inż. Jarosław GUZIŃSKI, dr inż. Grzegorz KOSTRO, mgr inż. Patryk STRANKOWSKI, dr inż. Marcin MORAWIEC, dr Atif IQBAL 26

Pięciofazowy silnik indukcyjny - budowa i właściwości napędowe

dr hab. inż. Jarosław GUZIŃSKI, dr inż. Grzegorz KOSTRO, mgr inż. Patryk STRANKOWSKI, dr inż. Marcin MORAWIEC, dr Atif IQBAL 26

Digital control system of the wavemaker in the towing tank

mgr inż. Marcin DRZEWIECKI 26

Cyfrowy układ regulacji wywoływacza fal basenu modelowego

mgr inż. Marcin DRZEWIECKI 26

Formowanie wektorów napięcia wyjściowego w 5-fazowych falownikach napięcia

dr hab. inż. Arkadiusz LEWICKI, mgr inż. Patryk STRANKOWSKI, dr hab. inż. Marcin MORAWIEC, dr hab. inż. Jarosław GUZIŃSKI 27

Energooszczędne modułowe transformatory amorficzne

prof. dr hab. inż. Bronisław TOMCZUK, dr hab. inż. Dariusz KOTERAS 27

Uszkodzenie turbogeneratora podczas synchronizacji z siecią

dr inż. Sylwia WRÓBLEWSKA 30

Działanie napędu z pięciofazowym silnikiem indukcyjnym przy uszkodzeniu faz stojana

mgr inż. Filip WILCZYŃSKI, mgr inż. Patryk STRANKOWSKI, dr hab. inż. Jarosław GUZIŃSKI, dr hab. inż. Marcin MORAWIEC, dr hab. inż. Arkadiusz LEWICKI, dr inż. Grzegorz KOSTRO 30

Five-phase Induction Motor Drive Operation During Stator Phase Fault

mgr inż. Filip WILCZYŃSKI, mgr inż. Patryk STRANKOWSKI, dr hab. inż. Jarosław GUZIŃSKI, dr hab. inż. Marcin MORAWIEC, dr hab. inż. Arkadiusz LEWICKI, dr inż. Grzegorz KOSTRO 30

Turbogenerator Failure During Synchronization with the Network

dr inż. Sylwia WRÓBLEWSKA 30

Possibility of Fault Detection in Sensorless Electric Drives

dr hab. inż. Jarosław GUZIŃSKI, dr inż. Piotr KOŁODZIEJEK, mgr inż. Patryk STRANKOWSKI 35

Możliwości detekcji uszkodzeń w bezczujnikowych napędach elektrycznych

dr hab. inż. Jarosław GUZIŃSKI, dr inż. Piotr KOŁODZIEJEK, mgr inż. Patryk STRANKOWSKI 35

Bearing Currents in Induction Motor Drives

dr hab. inż. Jarosław GUZIŃSKi, mgr inż. Krzysztof ŁUKSZA 38

Prądy łożyskowe w układach napędowych z silnikami indukcyjnym

dr hab. inż. Jarosław GUZIŃSKi, mgr inż. Krzysztof ŁUKSZA 38

Straty mocy i sprawność transformatorów

prof. dr hab. inż. Tadeusz GLINKA 44

Układ sterowania 5-fazową maszyną synchroniczną z magnesami trwałymi (PMSM)

mgr inż. Krzysztof ŁUKSZA, prof. dr hab. inż. Jarosław GUZIŃSKI, dr hab. inż. Marcin MORAWIEC, dr inż. Filip WILCZYŃSKI 48

Drive System with 5-phase Permanent Magnet Synchronous Machine (PMSM)

mgr inż. Krzysztof ŁUKSZA, prof. dr hab. inż. Jarosław GUZIŃSKI, dr hab. inż. Marcin MORAWIEC, dr inż. Filip WILCZYŃSKI 49

Przyczyna uszkodzeń uzwojeń silników 6 kV 500 kW, zainstalowanych w pompowni ujęcia wody

dr hab. inż. Dariusz KARKOSIŃSKI prof. PG, dr. hab. inż. Jarosław ŁUSZCZ, dr hab. inż. Marek OLESZ 49

Approximation and Extrapolation of Vibrations in Induction Machines as a Function of Numbers of Short-circuited Turns in Stator Winding

dr hab. inż. Wojciech PIETROWSKI, mgr inż. Konrad GÓRNY, mgr inż. Mikołaj MARCZAK 51

Model matematyczny silnika skokowego

dr hab. inż. Sebastian RÓŻOWICZ, dr hab. inż. Zbigniew GORYCA, dr hab. inż. Antoni RÓŻOWICZ 51

Mathematical model of a stepper motor

dr hab. inż. Sebastian RÓŻOWICZ, dr hab. inż. Zbigniew GORYCA, dr hab. inż. Antoni RÓŻOWICZ 51

Aproksymacja i ekstrapolacja drgań maszyny indukcyjnej w funkcji liczby zwartych zwojów uzwojenia stojana

dr hab. inż. Wojciech PIETROWSKI, mgr inż. Konrad GÓRNY, mgr inż. Mikołaj MARCZAK 51

Analysis of the Impact of Selected Design Changes on the Cogging Torque of a Commutator Motor with Permanent Magnets

mgr inż. Paweł STRĄCZYŃSKI, dr hab. inż. Zbigniew GORYCA, dr hab. inż. Sebastian RÓŻOWICZ 52

Analiza wpływu wybranych zmian konstrukcyjnych na moment zaczepowy silnika komutatorowego z magnesami trwałymi

mgr inż. Paweł STRĄCZYŃSKI, dr hab. inż. Zbigniew GORYCA, dr hab. inż. Sebastian RÓŻOWICZ 52

Research into the Causes of Undesired Synchronisation Between the Motor Speed and the PWM Modulation Frequency in a PM BLDC Drive

Andrzej TUTAJ; Tomasz DRABEK; Pawel PIATEK; Pawel KOCWA; Jerzy BARANOWSK 54

Badania przyczyn niepożądanej synchronizacji prędkości obrotowej silnika z częstotliwością modulacji PWM w układzie napędowym PM BLDC

dr inż. Andrzej TUTAJ; dr inż. Tomasz DRABEK; dr hab. inż. Paweł PIĄTEK; mgr. inż. Paweł KOCWA; dr hab. inż. Jerzy BARANOWSKI 54

Low Power Fan Drive System

Zbigniew GORYCA; Ewa ZENDER-SWIERCZ; Artur PAKOSZ; Grzegorz PECZKIS 54

Układ napędowy wentylatora małej mocy

dr hab. inż. Zbigniew GORYCA; dr hab. inż. Ewa Zender-Świercz; dr. inż. Artur PAKOSZ; dr inż. Grzegorz Peczkis 54
METROLOGIANr pisma

Monitorowanie korozji za pomocą zjawiska szumów elektrochemicznych

dr hab. inż. Janusz SMULKO 8

Pomiary mocy i energii w elektroenergetyce

dr hab. inż. Andrzej BIEŃ 24
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWANr pisma

„POMIARY OCHRONNE” W URZĄDZENIACH NISKIEGO NAPIĘCIA. PRZEGLĄD TREŚCI ORAZ BŁĘDÓW TŁUMACZENIA NORMY PN-HD 60364-6:2008

dr inż. Edward MUSIAŁ 2

Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach niskiego napięcia. Konsekwencje ustanowienia normy PN-HD 60364-4-41:2009

dr inż. Edward MUSIAŁ 3

Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach średniego napięcia. Aktualny stan normalizacji

dr inż. Edward MUSIAŁ 6

Uziomy fundamentowe i parafundamentowe

dr inż. Edward MUSIAŁ 7

Połączenia wyrównawcze ochronne

dr inż. Edward MUSIAŁ 8

Próg fibrylacji a czułość wyłączników różnicowoprądowych przy odkształconym prądzie różnicowym

dr inż. Stanisław CZAPP 8

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach zasilanych z zespołów prądotwórczych spalinowo-elektrycznych

dr inż. Edward MUSIAŁ 11

Problemy doboru i instalowania wyłączników różnicowoprądowych

dr inż. Stanisław CZAPP 12

Współistnienie układów TN oraz TT

dr inż. Edward MUSIAŁ 13

Zasady ochrony przeciwporażeniowej w liniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia

dr hab. inż. Stanisław CZAPP 13

Zagrożenie migotaniem komór serca przy odkształconym prądzie rażeniowym

dr hab. inż. Stanisław CZAPP 18

Montaż infrastruktury AMI na słupowych stacjach transformatoroworozdzielczych metodą pracy pod napięciem

mgr inż. Paweł IWANIUK, mgr inż. Jacek SZTUKOWSKI, mgr inż. Mirosław SCHWANN 22

Zawieszenie przewodów gołych w liniach elektroenergetycznych niskiego napięcia

dr inż. Józef Jacek ZAWODNIAK 22

Selected Problems of Earth Fault Loop Impedance Testing in Circuits Fed from UPS

dr inż. Stanisław CZAPP 29

Wybrane problemy pomiaru impedancji pętli zwarciowej w instalacjach z zasilaczami UPS

dr inż. Stanisław CZAPP 29

Dobór uziemień w sieciach SN i nn dla celów ochrony od porażeń

dr inż. Witold HOPPEL 30

When we Can Work without Order in Power Equipment and Instalations

mgr inż. Mirosław SCHWANN 37

Praca przy urządzeniach i instalacjach energetycznych bez polecenia

mgr inż. Mirosław SCHWANN 37

Requirements for Residual Current Devices Intended for Electric Vehicle Charging Systems

Stanislaw CZAPP 54

Wymagania stawiane zabezpieczeniom różnicowoprądowym przeznaczonym do systemów ładowania pojazdów elektrycznych

prof. dr hab. inż. Stanisław CZAPP 54
OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA I ODGROMOWANr pisma

Ograniczanie przepięć w systemach pomiarów, automatyki i sterowania

prof. dr hab. inż. Andrzej W. SOWA 1

Mechanizm oddziaływania urządzeń energoelektrycznych na układy automatyki przemysłowej.

dr inż. Józef CZUCHA 2

Zabezpieczanie układów pomiaru energii. Wymagania dla ochrony przed przepięciami liczników zasilanych z przekładników napięciowych.

prof. dr hab. inż. Andrzej W. SOWA 2

Rola parametrów technicznych systemu ochrony odgromowej budynku w eksploatacji układów automatyki przemysłowej.

dr inż. Henryk BORYŃ, dr inż. Stanisław WOJTAS 2

Ocena uziemień odgromowych według aktualnych przepisów normalizacyjnych

dr inż. Stanisław WOJTAS 3

Ochrona odgromowa rozległych obiektów typu halowego

prof. dr hab. inż. Andrzej W. SOWA 7

Kompleksowa ochrona odgromowa paneli fotowoltaicznych instalowanych na obiektach budowlanych

dr inż. Henryk BORYŃ 10

Testowanie jakości warystorów niskonapięciowych

dr hab. inż. Janusz SMULKO 10

Zarządzanie ryzykiem szkód piorunowych oraz inne nowości wprowadzane przez normy serii PN-EN 62305

prof. dr hab. inż. Andrzej W. SOWA 10

Tajemnicze ograniczniki przepięć typów B + C lub B + C + D

prof. dr hab. inż. Andrzej W. SOWA 13

Ochrona przeciwprzepięciowa w sieciach średniego napięcia

dr inż. Henryk BORYŃ 13

Ochrona przeciwprzepięciowa w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

prof. dr hab. inż. Andrzej W. SOWA 14

Ocena właściwości rozległych systemów uziemień pracujących w układach ochrony odgromowej

dr inż. Stanisław WOJTAS 14

Ocena właściwości rozległych systemów uziemień pracujących w układach ochrony odgromowej

dr inż. Stanisław WOJTAS 14

Pomiary rezystywności gruntu w projektowaniu i eksploatacji systemów uziemiających

dr inż. Henryk BORYŃ 15

Wybrane problemy ochrony przed przepięciami w obwodach sygnałowych

prof. dr hab. inż. Andrzej W. SOWA 17

Izolowane przewody w ochronie odgromowej obiektów budowlanych

dr inż. Henryk BORYŃ 18

Aspekty praktyczne wykonywania uziemień stanowisk słupowych z głowicami kablowymi

dr inż. Stanisław WOJTAS, dr inż. Józef Jacek ZAWODNIAK 20

Lokalizacja ograniczników przepięć głowic kablowych na stanowiskach słupowych SN

dr inż. Józef Jacek ZAWODNIAK 21

Podatność na naelektryzowanie ciała człowieka Cz. 1: Oddziaływanie elektryczności statycznej na ciało człowieka

dr inż. Bronisław M. WIERCHUŁA 21

Podatność ciała człowieka na elektryzowanie Część 2. Elektryzacja ciała człowieka

dr inż. Bronisław M. WIERCHUŁA 22

Pomiary rezystancji uziemienia w gruntach o dużej rezystywności

dr inż. Henryk BORYŃ, dr inż. Stanisław WOJTAS 22

Niebezpieczeństwo pożarowe powodowane brakiem instalacji odgromowej

dr inż. Jarosław WIATER 23

Zagrożenia przepięciowe linii kablowych WN

dr inż. Henryk BORYŃ 24

Podatność ciała człowieka na elektryzowanie. Część 3: Rozładowanie naelektryzowanego odizolowanego ciała człowieka

dr inż. Bronisław M. WIECHUŁA 24

Zasady doboru i stosowania ograniczników przepięć w liniach kablowych WN

dr inż. Henryk BORYŃ 25

Zagrożenie pożarowe w strefach EX powodowane wadliwymi złączami w instalacjach piorunochronnych

dr inż. Jarosław WIATER 26

Fire Hazard in Ex Zones Caused by Faulty Connectors in Lightning Installations

dr inż. Jarosław WIATER 26

Wybrane problemy analizy ryzyka szkód piorunowych

dr inż. Henryk BORYŃ, 28

Zalecenia polskiej izby ubezpieczycieli w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej

dr inż. Jarosław WIATER 29

Kryteria doboru przewodu uziemiającego ograniczników przepięć w stacjach elektroenergetycznych WN

dr hab. inż. Stanisław CZAPP, mgr inż. Krzysztof KUJAWSKI 30

Energy Coordination of SPDs Used in Measurement Circuit Protection

dr inż. Jarosław WIATER 35

Koordynacja energetyczna ograniczników przepięć wykorzystywanych do ochrony układów pomiarowych

dr inż. Jarosław WIATER 35

Risk of Fire Due to Improper Protection of Low Voltage SPD

dr inż. Jarosław WIATER, 37

Ryzyko pożaru powodowane niewłaściwym sposobem dobezpieczania ograniczników przepięć niskiego napięcia

dr inż. Jarosław WIATER, 37

Ochrona przed wewnętrznymi przepięciami w sieciach SN – podstawy teoretyczne

dr inż. Krzysztof WALCZAK, dr inż. Józef J. ZAWODNIAK 37

Ochrona przed zewnętrznymi przepięciami w sieciach SN – podstawy teoretyczne

dr hab. inż. Krzysztof WALCZAK, dr inż. Józef J. ZAWODNIAK 38

Zasady doboru ograniczników przepięć w sieciach średniego napięcia (SN)

dr inż. Józef J. ZAWODNIAK, mgr inż. Wiesław PIEKARSKI, inż. Mirosław GLISZCZYŃSKI 39

Lightning Hazard of Motor Vehicles and Rules for Using them During Storms

dr inż. Henryk BORYŃ 40

Zagrożenie piorunowe pojazdów samochodowych i zasady postępowania przy ich użytkowaniu w czasie burzy

dr inż. Henryk BORYŃ 40

Simulation of Atmospheric Discharge at Power Line

dr inż SKIBA Andrzej 41

Wytrzymałość udarowa wyłączników nadmiarowo-prądowych niskiego napięcia podczas doziemnych wyładowań piorunowych

dr inż. Jarosław WIATER 41

Surge Immunity of LV Miniature Circuit Breakers During Lightning Ground Discharges

dr inż. Jarosław WIATER 41

Symulacja wyładowań atmosferycznych na linii elektroenergetycznej

dr inż SKIBA Andrzej 41

Ochrona odgromowa metalowych elementów wentylacyjnych lub podobnych zainstalowanych na dachu budynku

dr inż. Henryk BORYŃ 42

Lightning protection for metal air vents and similar objects installed on roof of building

dr inż. Henryk BORYŃ 42

Ochrona odgromowa obiektów zagrożonych explozją stałych materiałów wybuchowych

dr inż. Henryk BORYŃ 44

Failures of Lighting Air-termination Rods Fixed by Spacers

dr inż. Jarosław WIATER 44

Lightning Protection of Objects Endangered by Explosion of Solid Explosives Materials

dr inż. Henryk BORYŃ 44

Uszkodzenia zwodów pionowych mocowanych za pomocą wsporników izolacyjnych

dr inż. Jarosław WIATER 44

Surge Protection Designer Dilemma

dr inż. Jarosław WIATER 45

Dylemat projektanta zajmującego się ochroną przeciwprzepięciową

dr inż. Jarosław WIATER 45

Wymagania w zakresie ochrony odgromowej obiektów eksploatowanych na terenie budowy

dr inż. Henryk BORYŃ 46
OŚWIETLENIENr pisma

Wymiana lamp sodowych wysokoprężnych na lampy ledowe – aspekty techniczne i ekonomiczne modernizacji oświetlenia dróg

dr hab. inż. Stanisław CZAPP, mgr inż. Kornel BOROWSKI, mgr inż. Seweryn SZULTKA 22

Oprawy do oświetlenia awaryjnego.
Aktualne wymagania konstrukcyjne i eksploatacyjne

dr inż. Henryk BORYŃ 36

Impact of Ambient Temperature on the Colour Temperature of Low-pressure Mercury Discharge Lamps

mgr inż. Mariusz DELĄG, dr hab. inż. Sebastian RÓŻOWICZ, dr hab. inż. Antoni RÓŻOWICZ, dr inż. Henryk WACHTA 45

Wpływ temperatury otoczenia na temperaturę barwową niskoprężnych rtęciowych lamp wyładowczych

mgr inż. Mariusz DELĄG, dr hab. inż. Sebastian RÓŻOWICZ, dr hab. inż. Antoni RÓŻOWICZ, dr inż. Henryk WACHTA 45

Concept of Construction a Station for Calibrating Matrix Luminance Meters

dr inż. Urszula BŁASZCZAK, dr inż. Marcin LEŚKO, dr inż. Henryk WACHTA, dr inż. Krzysztof BARAN, dr hab. inż. Maciej ZAJKOWSKI 52

Koncepcja budowy stanowiska do wzorcowania matrycowych mierników luminancji 

dr inż. Urszula BŁASZCZAK, dr inż. Marcin LEŚKO, dr inż. Henryk WACHTA, dr inż. Krzysztof BARAN, dr hab. inż. Maciej ZAJKOWSKI 52
PROPOZYCJE FIRMNr pisma

Bezpieczniki topikowe SRF do zabezpieczania ograniczników przepięć

inż. Roman KŁOPOCKI 6

Wkładki topikowe ultraszybkie SWF firmy ETI POLAM do zabezpieczania stanowisk pracy pod napięciem

inż. Roman KŁOPOCKI 10
PRZEWODY I KABLENr pisma

Prądy indukowane w metalowych powłokach kabli średniego napięcia

dr inż. Henryk BORYŃ, dr inż. Stanisław WOJTAS 7

Aparatura probiercza do badań napięciowych kabli średniego napięcia o izolacji polimerowej

dr inż. Henryk BORYŃ 9

Kable elektroenergetyczne w układach napędowych z przekształtnikami

dr inż. Henryk BORYŃ 16

Zastosowanie nadprzewodników wysokotemperaturowych w kablach elektroenergetycznych wysokiego napięcia

dr inż. Henryk BORYŃ 19

Mechaniczne uszkodzenia izolacji polietylenowej kabli SN oraz metody ich ograniczania

dr inż. Józef J. ZAWODNIAK 24

Procesy starzeniowe w izolacjach linii kablowej oraz napowietrznej o przewodach niepełnoizolowanych 

dr inż. Józef J. ZAWODNIAK 31

Kable i inne przewody elektryczne niskiego napięcia w warunkach pożaru obiektu budowlanego

dr inż. Henryk BORYŃ 32

Modelling of MV and HV Cable Lines

dr inż. Krzysztof DOBRZYŃSKI, dr hab. inż. Jacek KLUCZNIK, prof. dr hab. inż. Zbigniew LUBOŚNY 36

Ograniczanie oporów tarcia przy układaniu kabli metodą wykopu otwartego

dr inż. Józef Jacek ZAWODNIAK, Maciej SZEWCZYKOWSK 36

Układy linii kablowej wykonanej z kabli jednożyłowych a jej właściwości techniczne

dr inż. Henryk BORYŃ 38
PYTANIA I ODPOWIEDZINr pisma

KTO JEST LAIKIEM W DZIEDZINIE ELEKTROTECHNIKI?

dr inż. Edward MUSIAŁ 1

Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca za pomocą wyłączników różnicowoprądowych, czyli jak czytać i jak interpretować normy

dr inż. Edward MUSIAŁ 12

W sprawie obciążalności zwarciowej przekładników prądowych w obwodach zabezpieczonych bezpiecznikami

dr inż. Edward MUSIAŁ 17

Kłopoty z projektem przebudowy zasilania niedużego zakładu

dr inż. Edward MUSIAŁ 18

Podważenie i unieważnienie protokołu sprawdzenia odbiorczego instalacji elektrycznej

dr inż. Edward MUSIAŁ 19

Jak projektować w braku właściwej normy w zbiorze PN

dr inż. Edward MUSIAŁ 28
SIECI KOMPUTEROWENr pisma

Zastosowania sieci bezprzewodowych w środowisku przemysłowym

prof. dr hab. inż. Józef WOŹNIAK, mgr inż. Michał LEWCZUK, mgr inż. Krzysztof GIERŁOWSKI 1

Przegląd popularnych mechanizmów bezpieczeństwa warstwy łącza danych sieci Ethernet

mgr inż. Krzysztof GIERŁOWSKI 13

Ewolucja technologii transportowych w miejskich i rozległych sieciach komputerowych

dr inż. Krzysztof NOWICKI, prof. dr hab. inż. Tadeus UHL 22

Malware - malicious software in IT/OT systems

dr inż. Tomasz GIERSZEWSKI 26

Malware – złośliwe oprogramowanie w systemach IT/OT

dr inż. Tomasz GIERSZEWSKI 26

Możliwość zastosowania technologii internetu rzeczy w przetwornikach pH-metrycznych

mgr inż. Marcin MICHALSKI, dr inż. Józef WIORA 26

Artificial Neural Network in Forecasting the Churn Phenomena Among Costumers of IT and Power Supply Services

mgr inż. Przemysław WOJDA, dr inż. Krzysztof NOWICKI 29

Sztuczne sieci neuronowe w prognozowaniu zjawisk churn wśród klientów usług IT oraz elektroenergetycznych

mgr inż. Przemysław WOJDA, dr inż. Krzysztof NOWICKI 29

Internet Rzeczy - rozwiązania modelowe

dr inż. Krzysztof NOWICKI, mgr inż. Oskar PIECHOWSKI 31

The Need for New Transport Protocols on the INTERNET

Jozef WOZNIAK; Krzysztof NOWICKI 53

Potrzeba nowych protokołów transportowych w Internecie

prof. dr hab. inż. Józef WOŹNIAK, dr inż. Krzysztof NOWICKI 53
STUDIUM PRZYPADKUNr pisma

Przypadek uderzenia pioruna w samochód osobowy

dr inż. Henryk BORYŃ 6

Śmierć przy użytkowaniu telefonu stacjonarnego w czasie burzy

dr inż. Henryk BORYŃ 8

Trwałość eksploatacyjna opraw oświetleniowych

dr inż. Henryk BORYŃ, dr hab. inż. Stanisław CZAPP 14

Prowadzenie akcji gaśniczych w pobliżu infrastruktury energetycznej

mł. bryg. mgr inż. Radosław GAŁCZYŃSKI, dr inż. Józef Jacek ZAWODNIAK 18

Projektowanie i wykonywanie inwestycji elektroenergetycznych na podstawie doświadczenia eksploatacyjnego

dr inż. Józef ZAWODNIAK 19

Rozważania dotyczące oznakowania infrastruktury podziemnej

dr inż. Józef ZAWODNIAK 40

Pompownie dużej mocy z falownikiem wędrującym średniego napięcia

dr hab. inż. Dariusz KARKOSIŃSKI 48

Zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji i ładowania akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych (LiFePO4) w kopalniach

mgr inż. Alojzy KUCZERA, mgr inż. Jarosław KUCZERA, mgr inż. Rafał SMUGA, inż. Łukasz GRZONKA 49

Temperature rises of wires discharging lightning current placed in polystyrene

dr inż. Jarosław WIATER 51

Przyrosty temperatury przewodów odprowadzających prąd piorunowy umieszczonych w styropianie

dr inż. Jarosław WIATER 51

Stork’s Nest - Additional Load on the Supporting Structure of the Low Voltage Power Line

prof. dr hab. Piotr TRYJANOWSKI, mgr inż. Adam ZBYRYT, dr inż. Józef J. ZAWODNIAK, 51

Gniazdo bociana jako dodatkowe obciążenie konstrukcji wsporczej linii niskiego napięcia

prof. dr hab. Piotr TRYJANOWSKI, mgr inż. Adam ZBYRYT, dr inż. Józef J. ZAWODNIAK, 51

Surge Breakdown Voltage Study of Contaminated Medium Voltage Composite Insulators

Krzysztof WALCZAK; Jozef J. ZAWODNIAK; Michal NAWROCKI 54

Badanie udarowego napięcia przebicia zanieczyszczonych izolatorów kompozytowych średniego napięcia

dr hab. inż. Krzysztof WALCZAK; dr inż. Józef J. ZAWODNIAK; mgr inż. Michał NAWROCKI 54

Analysis of Threats for Young Storks Resulting from the Presence of Power Infrastructure

Piotr TRYJANOWSKI; Jozef Jacek ZAWODNIAK; Lukasz JANKOWIAK; Piotr PROFUS; Joachim SIEKIERA 55

Analiza zagrożeń dla młodych bocianów wskutek obecności infrastruktury elektroenergetycznej 

prof. dr hab. Piotr TRYJANOWSKI; dr inż. Józef Jacek ZAWODNIAK; dr hab. Łukasz JANKOWIAK; dr hab. Piotr PROFUS; mgr Joachim SIEKIERA 55
TEORIE MOCYNr pisma

Teorie mocy w obwodach prądu przemiennego

dr inż. Andrzej FIRLIT 1

Moce i kompensacja w obwodach z odkształconymi oraz niesymetrycznymi przebiegami prądu i napięcia Część 1. Przegląd problemów

prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI 1

Moce i kompensacja w obwodach z odkształconymi oraz niesymetrycznymi przebiegami prądu i napięcia. Część 2.Składowe fizyczne prądu i kompensacja reaktancyjna w obwodach jednofazowych z odbiornikami liniowymi, czasowo-niezmienniczymi.

prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI 2

Moce i kompensacja w obwodach z odkształconymi i niesymetrycznymi przebiegami prądu i napięcia. Część 3. Składowe fizyczne prądu w obwodach jednofazowych z odbiornikami generującymi harmoniczne

prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI 3

Moce i kompensacja w obwodach z odkształconymi i niesymetrycznymi przebiegami prądu i napięcia Część 4. Moce w niezrównoważonych obwodach trójfazowych z sinusoidalnymi przebiegami prądu i napięcia. Leszek S. CZARNECKI

prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI 4

Moce i kompensacja w obwodach z odkształconymi i niesymetrycznymi przebiegami prądu i napięcia. Część 5. Reaktancyjne równoważenie trójprzewodowych obwodów trójfazowych z sinusoidalnymi przebiegami prądu i napięcia

prof. dr hab inż. Leszek S. CZARNECKI 6

Moce i kompensacja reaktancyjna w układach trójfazowych z przewodem neutralnym z sinusoidalnymi przebiegami prądu i napięcia

prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI 15

Moce i kompensacja w obwodach z odkształconymi i niesymetrycznymi przebiegami prądu i napięcia Część 7. Strategie sterowania kompensatorów kluczujących

prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI 16

Moce i kompensacja w obwodach z odkształconymi i niesymetrycznymi przebiegami prądu i napięcia Część 8. Moce i kompensacja obwodów z niesymetrycznym napięciem zasilania

prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI, mgr inż. Prashanna BHATTARAI 19

Moce i kompensacja w obwodach z odkształconymi i niesymetrycznymi przebiegami prądu i napięcia Część 9. Błędne interpretacje właściwości energetycznych obwodów elektrycznych

prof. dr hab inż. Leszek S. CZARNECKI 21

Powers And Compensationin Circuits With Nonsinusoidal and Asymmetrical Voltages and Currents. Part 10. Development history of the Currents’ Physical Components (CPC) - based power theory

prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI 26

Moce i kompensacja w obwodach z odkształconymi i niesymetrycznymi przebiegami prądu i napięcia. Część 10. Historia rozwoju teorii Składowych Fizycznych Prądów (CPC) 

prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI 26

Definicje elektrycznych wielkości mocowych w normie IEEE Std 1459-2010

dr inż. Tadeusz S. PIOTROWSKI 28

Moce i kompensacja w obwodach z odkształconymi i niesymetrycznymi przebiegami prądu i napięcia Część 11. Krytyczne uwagi do normy DIN 40100. Domniemany wpływ oscylacji energii na współczynnik mocy oraz krytyczna weryfikacja sensu fizycznego mocy biernej

prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI 29

Moce i kompensacja w obwodach z odkształconymi i niesymetrycznymi przebiegami prądu i napięcia. Część 12. Współczynnik mocy jedno i trójfazowych, liniowych oraz nieliniowych odbiorników

prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI 33

Constructive Comments on the IEEE Standard 1459-2010 for the Definitions Used in Single-phase Electric Circuits with Sinusoidal Waveforms

dr hab. inż. Sławomir CIEŚLIK 33

Uwagi konstruktywne do normy IEEE 1459-2010 w zakresie definicji stosowanych w jednofazowych obwodach elektrycznych z przebiegami sinusoidalnymi

dr hab. inż. Sławomir CIEŚLIK 33

Physical Fundamentals of the Power Theory of Electrical Systems  

prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI 36

O zjawiskach fizycznych decydujących o skuteczności przesyłu energii w systemach energetycznych

prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI 37

Part 1: Decomposition of the Load’s Current in Three-phase Four-wire Systems Supplied with Asymmetrical Sinusoidal Voltage Following Currents’ Physical Components Theory

dr inż. Zbigniew Sołjan 41

Rozkład prądu odbiornika w układach trójfazowych czteroprzewodowych zasilanych napięciem sinusoidalnym asymetrycznym w myśl teorii składowych fizycznych prądu (część 1)

dr inż. Zbigniew Sołjan 41

Part 2: Reactive Compensation of the Linear Load in Three-Phase Four-Wire Systems Supplied with Asymmetrical Sinusoidal Voltage Following Currents’ Physical Components Theory

dr inż. Zbigniew SOŁJAN 42

Kompensacja reaktancyjna odbiornika liniowego w układach trójfazowych czteroprzewodowych zasilanych napięciem sinusoidalnym asymetrycznym w myśl teorii składowych fizycznych prądu (część 2)

dr inż. Zbigniew SOŁJAN 42

Definicje elektrycznych wielkości mocowych w normie IEEE Std 1459-2010

dr inż. Tadeusz St. PIOTROWSKI 45

Moc bierna (moc nieczynna), moc, czy deficyt mocy ?

dr inż. Tadeusz St. PIOTROWSKI 48

Essay on Troubles of Electrical Engineers with Physics

Leszek S. CZARNECKI 55

Esej o kłopotach elektryków z fizyką

prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI 55
ZABEZPIECZENIANr pisma

Zabezpieczanie silników zasilanych z przekształtników

dr inż. Edward MUSIAŁ 4

Zasilanie i zabezpieczanie obwodów sterowniczych

dr inż. Edward MUSIAŁ 5

Współczesne rozwiązania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieciach średnich napięć o nieskutecznie uziemionym punkcie neutralnym

dr inż. Witold HOPPEL, prof. dr hab. inż. Józef LORENC 14

Podejmowanie decyzji w cyfrowych układach automatyki elektroenergetycznej

prof. dr hab inż. Waldemar REBIZANT 14

Cewka Rogowskiego jako nowoczesny element zabezpieczeń, układów sterowania i monitoringu

dr inż. Stanisław SZKÓŁKA 18

Wpływ błędów przekładników prądowych na działanie zabezpieczeń różnicowych

dr inż. Zygmunt KURAN 18

Nowe możliwości pomiarowe w zabezpieczeniach ziemnozwarciowych linii WN o skutecznie uziemionym punkcie neutralnym

dr inż. Piotr RZEPKA, dr inż. Mateusz SZABLICKI 21

Zabezpieczenia baterii kondensatorów równoległych do kompensacji mocy biernej w sieciach średniego napięcia

mgr inż. Marcin DĘBEK, dr inż. Witold HOPPEL 22

Przesuwnik fazowy jako element nowej koncepcji zabezpieczenia różnicowego transformatora

dr inż. Stanisław SZKÓŁKA, dr hab. inż. Andrzej SZYMAŃSKI 24

Niekonwencjonalne rozwiązania układów zabezpieczeń sieci SN oparte na rozszerzonej komunikacji

dr inż. Marcin LIZER, mgr inż. Błażej SOBCZAK, mgr inż. Adam SOBOTA 31

Możliwości współpracy automatyki SZR i systemu FDIR

dr inż. Witold HOPPEL 34

Time-Current Tripping Curves of Arc Fault Detection Devices

dr hab. inż. Stanisław CZAPP 37

Charakterystyki wyzwalania urządzeń do detekcji zwarć łukowych

dr hab. inż. Stanisław CZAPP 37

Discussion of Preventing Machine Unexpected Start-ups

mgr inż. Marek TRAJDOS 40

Rozważania o zapobieganiu nieoczekiwanym załączeniom maszyn

mgr inż. Marek TRAJDOS 40

Stopping, Emergency Stopping and Disconnecting Machines from Electricity

mgr inż. Marek TRAJDOS 41

Zatrzymanie, zatrzymanie awaryjne i odłączenie od zasilania w energię elektryczną maszyn

mgr inż. Marek TRAJDOS 41

Nonsynchronous Connection of High-Power Unit to 400 kV Power Grid

dr inż. Sylwia WRÓBLEWSKA 42

Niesynchroniczne włączenie do sieci 400 kV bloku wielkiej mocy

dr inż. Sylwia WRÓBLEWSKA 42