MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 6, Nr 4(22) 2015

Publ. 30.12.2015
epismo-aez-nr-22

Pomiary rezystancji uziemienia w gruntach o dużej rezystywności

Earthing Resistance Measurements in High Resistivity Soils

dr inż. Henryk BORYŃ, dr inż. Stanisław WOJTAS

Ogniwa fotoelektrochemiczne do konwersji energii słonecznej

Photoelectrochemical cell for conversion solar energy

prof. dr hab. inż. Marta RADECKA, dr inż. Anita TRENCZEK-ZAJĄC

Synteza termojądrowa – przyszłość energetyki

Thermonuclear Fusion - the Future of Energetics

dr hab. inż. Marek SCHOLZ, dr hab. inż. Lesław KARPIŃSKI, prof. dr hab. Urszula WOŹNICKA

Zmienność termicznego charakteru okresów zimowych w Polsce i jej przyczyny

Variability of the Thermal Character of Winter Periods in Poland and its Reasons

prof. dr hab. Andrzej A. MARSZ, dr hab. Anna STYSZYŃSKA

Przegląd metod wielokryterialnych stosowanych w analizie rozwoju sektora wytwórczego energii elektrycznej

Review of Multi-Criteria Methods Used in the Power Industry Development Studies

mgr inż. Alicja STOLTMANN

Czy jest obszar opłacalności dla energii odnawialnej?

Is Profitability Range Attainable for Renewable Energy?

dr inż. Zdzisław KUSTO

Zabezpieczenia baterii kondensatorów równoległych do kompensacji mocy biernej w sieciach średniego napięcia

Protection of Shunt Capacitor Bank Applied for Reactive Power Compensation in MV Network

mgr inż. Marcin DĘBEK, dr inż. Witold HOPPEL

Ewolucja technologii transportowych w miejskich i rozległych sieciach komputerowych

Evolution of Transport Technologies in MAN and WAN Computer Networks

dr inż. Krzysztof NOWICKI, prof. dr hab. inż. Tadeus UHL

Montaż infrastruktury AMI na słupowych stacjach transformatoroworozdzielczych metodą pracy pod napięciem

mgr inż. Paweł IWANIUK, mgr inż. Jacek SZTUKOWSKI, mgr inż. Mirosław SCHWANN

Zawieszenie przewodów gołych w liniach elektroenergetycznych niskiego napięcia

Suspension of Bare Conductor Wires in Low Voltage Power Lines

dr inż. Józef Jacek ZAWODNIAK

Wymiana lamp sodowych wysokoprężnych na lampy ledowe – aspekty techniczne i ekonomiczne modernizacji oświetlenia dróg

Replacement of High Pressure Sodium Lamps with LED ones – Technical and Economic Aspects of Road Lighting Modernization

dr hab. inż. Stanisław CZAPP, mgr inż. Kornel BOROWSKI, mgr inż. Seweryn SZULTKA

Podatność ciała człowieka na elektryzowanie Część 2. Elektryzacja ciała człowieka

Susceptibility of a Human Body to Electrization. Part 2. Electrostatic Charging of a Human Body

dr inż. Bronisław M. WIERCHUŁA