MENU

E-journal for electrical and electronic engineers
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKLOCENIA

(AUTOMATICS, ELECTROTECHNICS, DISTURBANCES)

Vol. 6, Nr 4(22) 2015

Released on 30.12.2015
epismo-aez-nr-22

Pomiary rezystancji uziemienia w gruntach o dużej rezystywności

Earthing Resistance Measurements in High Resistivity Soils

Ogniwa fotoelektrochemiczne do konwersji energii słonecznej

Photoelectrochemical cell for conversion solar energy

Synteza termojądrowa – przyszłość energetyki

Thermonuclear Fusion - the Future of Energetics

Zmienność termicznego charakteru okresów zimowych w Polsce i jej przyczyny

Variability of the Thermal Character of Winter Periods in Poland and its Reasons

Przegląd metod wielokryterialnych stosowanych w analizie rozwoju sektora wytwórczego energii elektrycznej

Review of Multi-Criteria Methods Used in the Power Industry Development Studies

Czy jest obszar opłacalności dla energii odnawialnej?

Is Profitability Range Attainable for Renewable Energy?

Zabezpieczenia baterii kondensatorów równoległych do kompensacji mocy biernej w sieciach średniego napięcia

Protection of Shunt Capacitor Bank Applied for Reactive Power Compensation in MV Network

Ewolucja technologii transportowych w miejskich i rozległych sieciach komputerowych

Evolution of Transport Technologies in MAN and WAN Computer Networks

Montaż infrastruktury AMI na słupowych stacjach transformatoroworozdzielczych metodą pracy pod napięciem

Zawieszenie przewodów gołych w liniach elektroenergetycznych niskiego napięcia

Suspension of Bare Conductor Wires in Low Voltage Power Lines

Wymiana lamp sodowych wysokoprężnych na lampy ledowe – aspekty techniczne i ekonomiczne modernizacji oświetlenia dróg

Replacement of High Pressure Sodium Lamps with LED ones – Technical and Economic Aspects of Road Lighting Modernization

Podatność ciała człowieka na elektryzowanie Część 2. Elektryzacja ciała człowieka

Susceptibility of a Human Body to Electrization. Part 2. Electrostatic Charging of a Human Body