MENU

E-journal for electrical and electronic engineers
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKLOCENIA

(AUTOMATICS, ELECTROTECHNICS, DISTURBANCES)

vol. 12, nr 2 (44) 2021

Publ. 30.06.2021

Ochrona odgromowa obiektów zagrożonych explozją stałych materiałów wybuchowych

Henryk BORYN

s. 8-21 DOI: 10.17274/AEZ.2021.44.01

Abstract

The paper reviews the current regulations on lightning protection of any building structures threatened with explosion of solid explosives, i.e. serving as production facilities or warehouses for their storage. The lightning hazard that occurs in such facilities due to a possible lightning strike in or near the facility was analyzed. Not only direct effects of lightning current flow were considered, but also secondary effects resulting from its thermal, electrodynamic and inductive actions. The use of known lightning protection system solutions for the protection of such objects was proposed and justified in order to eliminate the existing hazards

Keywords

lightning protection, explosion-hazardous objects

Fig.

Bilbiography

[1] A. Maranda i in.: „Chemia stosowana. Materiały wybuchowe – teoria, technologia, zastosowanie.”, Wyd. WAT, Warszawa 1985 r.
[2] A. Maranda: „Metody badań wrażliwości materiałów wybuchowych na bodźce zewnętrzne w aspekcie przepisów ADR oraz norm polskich i europejskich.”,
Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 28, Zeszyt 3/1, 2004
[3] S. Szpor: „Ochrona odgromowa. Tom 3. Piorunochrony.”
WNT, Warszawa 1978 r.
[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 poz. 11, 234, 282, 784).
[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. 2010, nr 222, poz. 1451).
[6] Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. 2016, poz. 262).
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).
[8] Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. 2021, poz.339).
[9] PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Część 2: zarządzanie ryzykiem.
[10]PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Część 3: uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.
[11]PN-E 05003-03:1989 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 3: Ochrona obostrzona.
[12]Allied Ammunition Storage and Transport Publication: Manual of NATO Safety Principles for The Storage of Military Ammunition and Explosives. AASTP-1 Edition 1, May 2010.
[13]Wytyczne budowy i eksploatacji urządzeń piorunochronnych w obiektach budowlanych niebezpiecznych pożarowo i zagrożonych wybuchem. Ministerstwo Przemysłu Chemicznego, Warszawa, 6 lipca 1971 r.