MENU

E-journal for electrical and electronic engineers
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKLOCENIA

(AUTOMATICS, ELECTROTECHNICS, DISTURBANCES)

vol. 5, Nr 2 (16) 2014

Publ. 30.06.2014

Power Cables in Drive Systems with Converters

s. 56-64 DOI: 10.17274/AEZ.2014.16.04

Abstract

Modern drive systems using frequency converters provide easy speed control and soft start-fed induction of the motor. The advantages of that system are obvious, but also there are numerous technical problems resulting from the use of frequency converters.The main problems are the presence of the higher harmonics in the supply current and the surges in the system, increased degradation of the cable and motor insulations, an increase of reactive power consumption from the network, and occurance of the additional losses. Some problems are clearly related to the technical parameters of power cable used in the system. Therefore a very careful selection of the type of cable to power the motor is required.

Keywords

frequency inverter, power cable, drive system

Fig.

Bilbiography

[1] S. Grzybowski, H. Nowaczyk: „Badania eksploatacyjne i lokalizacja uszkodzeń kabli elektroenergetycznych”, WNT, Warszawa 1970.
[2] A. Charoy: „Kompatybilność elektromagnetyczna. Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych. Zasady i porady instalacyjne”, WNT, Warszawa 2000.
[3] Z. Flisowski: „Technika wysokich napięć”, WNT, Warszawa 2005.
[4] A. Klajn, H. Markiewicz, „Ĺąródła zakłóceń elektromagnetycznych i ich ograniczanie w instalacjach elektrycznych”, strona: zet10.ipee.pwr. wroc.pl/record/.../klajn_markiewicz-zrodla_zaklocen.pdf
[5] Markowska R., Sowa A.: Ograniczanie przepięć w instalacjach elektrycznych w obiektach budowlanych. Dom Wyd. Medium, Warszawa 2011.
[6] J. Hryńczuk, A. Skiba: Redukcja zakłóceń w przewodach ekranowanych. Epismo vol. 2, nr 3 (5) 2011.
[7] E. Musiał: Zabezpieczanie silników zasilanych z przekształtników. Epismo vol. 2, nr 2 (4) 2011.
[8] Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia. Dz. Urz. UE L 374 z dnia 27.12.2006, str. 10.
[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1089.
[10] Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG. Dz. Urz. UE L 390 z 31.12.2004, str. 24.
[11] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej. Dz. U. 2007 nr 82 poz. 556.
[12] PN-EN 55011:2012P Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne. Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości radiowej. Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru.
[13] PN-EN 61800-1:2000P Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości. Wymagania ogólne. Dane znamionowe  niskonapięciowych układów napędowych mocy prądu stałego o regulowanej prędkości.
[14] PN-EN 61800-2:2000P Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości. Wymagania ogólne. Dane znamionowe niskonapięciowych układów napędowych mocy prądu przemiennego o regulowanej częstotliwości.