MENU

E-journal for electrical and electronic engineers
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKLOCENIA

(AUTOMATICS, ELECTROTECHNICS, DISTURBANCES)

Vol. 8, nr 2 (28) 2017

Publ. 30.06.2017

Non-electrical Devices in Potentially Explosive Atmospheres - Requirements of the New ATEX Directive

s. 32–39 DOI: 10.17274/AEZ.2017.28.03

Abstract

The primary objective of the introduction of Directive 94/9 / EC, currently 2014/34/UE (ATEX) was to harmonize the rules on

the launching on the EU market of products intended for use in potentially explosive atmospheres. Although the directive has been in

operation in the Polish legal system for more than ten years, still issues concerning the conformity assessment of products cause disputes

and misunderstandings. One of the biggest controversies concern product liability and documents that should accompany products

introduced to the market. Another difficult issue is the assessment of the conformity of products arising from combination of several units.

What is the difference between the device and the set and, between the set, and the installation? The purpose of this article is to attempt to

answer the above questions.

Keywords

ATEX, explosion proof safety, conformity assessment, risk assessment

Fig.

Bilbiography

[1] „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw

członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej”

– Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L96/309;

[2] „Niebieski przewodnik – wdrażanie przepisów dotyczących produktów 2016”, 2016, http://ec.europa.eu;

[3] „ATEX 2014/34/EU Guidlanes”, ed. 1, kwiecień 2016, http://ec.europa.eu;EX

[4] „DYREKTYWA 1999/92/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa”,

- Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L23/57;

[5] Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE

maszynowej 2006/42/WE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L157/24;

[6] „Dyrektywa ATEX od nowa”, Michał Górny, Magazyn Ex nr 1/2014 (31)

[7] „Podstawowe wymagania prawne dotyczące urządzeń, systemów ochronnych, części i podzespołów oraz aparatury sterowniczej

przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wg dyrektywy 94/9/WE (ATEX).” Łukasz Surowy, Praca zbiorowa

pod redakcją dr. Michała Górnego, 2013, Główny Instytut Górnictwa.