MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 6, Nr 2 (20) 2015

Publ. 30.12.2015

Polskie doświadczenia w podziemnym zgazowaniu węgla – sposoby przeprowadzania oraz możliwości wykorzystania w praktyce

Polish Experiments in Underground Coal Gasification – Methods of Conducting and Possibilities of Putting it into Practice

dr hab. inż. Krzysztof CYBULSKI, dr hab. inż. Eugeniusz KRAUSE, mgr inż. Robert HILDEBRANDT

s. 22-29 DOI: 10.17274/AEZ.2015.20.02

Abstract

This paper describes experiments in underground coal gasification (UCG) processes conducted in Poland. The method

of generators preparing and conditions in operating UCG processes have been shown. The conducted experiments have revealed the

possibility of using this technology for industrial purposes. Nevertheless thorough research and development need to be continued.

Streszczenie

Keywords

underground coal gasification

Słowa kluczowe

podziemne zgazowanie węgla

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] B. Białecka (2006), „Przegląd koncepcji podziemnego zgazowania węgla”, Prace naukowe GIG, Górnictwo i Środowisko, nr 4, Katowice, Główny

Instytut Górnictwa.

[2] K. Czaplicka - Kolarz i inni (2013), „Badania procesu podziemnego zgazowania węgla w ramach projektu NCBiR i ocena bazy surowcowej

dla tego procesu”, Przegląd Górniczy nr 2.

[3] K. Dziunikowski (1960), „Podstawy interpretacji procesów fizykochemicznych w podziemnym zgazowaniu węgla powietrzem i ich obraz

w przeprowadzonych doświadczeniach” Prace GIG, Komunikat nr 246, Katowice, Główny Instytut Górnictwa.

[4] K. Kapusta, K. Stańczyk (2009), „Uwarunkowania i ograniczenia rozwoju procesu podziemnego zgazowania w Polsce”, Przemysł Chemiczny,

tom 88 nr 4.

[5] K. Kapusta i inni (2010), „Wybrane aspekty oddziaływania procesu podziemnego zgazowania węgla na środowisko wodne”, Prace naukowe

GIG, Górnictwo i Środowisko nr 4, Katowice, Główny Instytut Górnictwa.

[6] W. Konopko red., (2013), „Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego” tom 1, Praca zbiorowa, Górnictwo i Środowisko, Katowice,

Główny Instytut Górnictwa.

[7] E. Krause (2015), „Próby podziemnego zgazowania węgla w pokładzie 310 KD „Barbara” GIG”, materiały z I Konferencji Naukowej „Nauki

techniczne i praktyka przemysłowa w Zagłębiu Miedziowym”, Polkowice, czerwiec 2015, zeszyty DWSPiT.

[8] J. Palarski (2010), „Pozyskiwanie metodami niekonwencjonalnymi energii z pozabilansowych pokładów węgla z uwzględnieniem

ograniczenia emisji CO2”, Górnictwo i Geologia, tom 5, z. 1, Gliwice, Wydawn. Politechniki Śląskiej.

[9] J. Rauk (1959), „Kształtowanie się kanału ogniowego w podziemnym zgazowaniu węgla Kamiennego”, Prace GIG, Komunikat nr 241,

Katowice, Wydawn. Górniczo-Hutnicze.

[10] J. Rauk (1971), „Określenie optymalnej wielkości generatora w podziemnym zgazowaniu węgla kamiennego powietrzem na podstawie

analizy ważniejszych czynników procesu”, Praca doktorska, Katowice, Główny Instytut Górnictwa.

[11] J. Rauk (1976), „Optymalne wymiary georeaktora przy podziemnym zgazowaniu węgla kamiennego powietrzem” Prace GIG, Komunikat

nr 660, Katowice.

[12] J. Rauk (1977), „Wybór optymalnych metod podziemnego zgazowania węgla”, Prace GIG, Katowice, Główny Instytut Górnictwa.

[13] K. Stańczyk i inni (2010), „Podziemne zgazowanie węgla – doświadczenia światowe i eksperymenty prowadzone w KD Barbara”, Polityka

Energetyczna, tom 13, z. 2.

[14] M. Wiatowski i inni (2012), “Semi-technical underground coal gasification (UCG) using the shaft method in Experimental Mine „Barbara”,

Fuel, no. 99.

[15]. M. Wiatowski (2015), “Technological aspects of underground coal gasification in the Experimental „Barbara” Mine”, Fuel, no.159.