MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 6, Nr 1 (19) 2015

Publ. 31.03.2015

Projektowanie i wykonywanie inwestycji elektroenergetycznych na podstawie doświadczenia eksploatacyjnego

Design and Manufacture of Electric Power Investments Based on Operating Experience

dr inż. Józef ZAWODNIAK

s. 24-39 DOI: 10.17274/AEZ.2015.19.03

Abstract

The article examined the economic and technical problems associated with the operation of overhead power lines in rural areas,

resulting from a failure caused by agronomic works and wild birds. The proper conduct of the proceedings when designing should be taken

into consideration to limit generating failures and extra costs.

Streszczenie

W artykule rozpatrzono ekonomiczne i techniczne problemy związane z eksploatacją napowietrznych linii

elektroenergetycznych na terenach rolniczych, wynikające z awarii spowodowanych przez prace agrotechniczne oraz dzikie ptaki.

Wskazano prawidłowy tok postępowania w fazie projektowania linii uwzględniający rolę takich nieprzewidywalnych czynników

zewnętrznych w generowaniu awarii i ograniczania ich kosztów.

Keywords

overhead power lines, use line, agriculture damage

Słowa kluczowe

napowietrzne linie elektroenergetyczne, eksploatacja linii, szkody rolnicze

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Album linii napowietrznych średniego napięcia 15–20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowych w układzie trójkątnym, LSNS 35(50),

t. I, Stelen, Poznań 2006.

[2] Album linii napowietrznych średniego napięcia 15–30 kV z przewodami niepełnoizolowanymi o przekroju 50–120 mm2 w układzie płaskim,

na żerdziach wirowych, LSNi 50–120, t. I, PTPiREE, Poznań 2003.

[3] Album linii napowietrznych średniego napięcia 15–30 kV z przewodami gołymi w układzie trójkątnym na żerdziach wirowych, LSN 35(50),

t. I, PTPiREE, Poznań 2002.

[4] Album słupowych stacji transformatorowych SN/nN STN, STNu z transformatorami o mocy do 630 kVA na żerdziach wirowanych, t. I i II,

PTPiREE, Poznań 2007.

[5] Album słupów z odłącznikami i rozłącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15–30 kV w układzie płaskim i trójkątnym

na żerdziach wirowych, LSNo-120(70), t. II, PTPiREE ,Poznań 2012.

[6] D. Anderwald, Przyczyny śmiertelności ptaków szponiastych oraz sów na podstawie analizy danych „Kartoteki ptaków martwych

i osłabionych” Komitetu Ochrony Orłów, http://cepl.sggw.pl/bubobory/artykuly/121_sim22.pdf (dostęp 31.12.2014).

[7] D. Apgar, Inteligencja ryzyka, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2008.

[8] Bezpol, Katalog ograniczniki przepięć niskiego i średniego napięcia, 2010.

[9] K.L. Chrzan, A. Wuczyński, Z. Jakubiec, Problemy i zagrożenia wynikające z wzajemnego oddziaływania ptaków i napowietrznych linii

elektroenergetycznych, Wiadomości Elektrotechniczne 1/2008, s. 24–27.

[10] W. Dołęga, Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa

ekologicznego, Prace Naukowe Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Wrocławskiej, Seria Monografie 34, Wrocław 2013.

[11] D. Duda, Z. Gacek, Przepięcia w sieciach elektroenergetycznych i ochrona przed przepięciami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice

2015.

[12] http://www.pl.manitou.com/manitou/pl/market/2-agriculture (dostęp 31.12.2014).

[13] Instrukcja obsługi euro-Tiger V8 od 2005, 2006.

[14] W. Jabłoński, Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia, Wydawnictwo Naukowo-

Techniczne, Warszawa 2006.

[15] L. Kacejko, T. Kahl, Elektroenergetyczne linie napowietrzne, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1961.,

[16] I. Kaługa, H.T. Sparks, P. Tryjanowski, The end of death by electrocution? Reducing mortality of the white stork Ciconia ciconia in Poland.

Conservation Letters, 2011, vol. 4, no. 6: 483–487.

[17] I. Kaługa, P. Tryjanowski, Ochrona bociana białego na urządzeniach energetycznych – doświadczenia praktyczne, V Konferencja Naukowo-

Techniczna Elektroenergetyczne linie napowietrzne, Dźwirzyno 15–16 maja 2012.

[18] Kaługa I., Tryjanowski P., Ochrona bocianów na urządzeniach elektroenergetycznych, Energia Elektryczna 6/2012, s. 22–24.

[19] Katalog maszyn rolniczych firmy Unia Grup, 2011.

[20] Katalog słupów z łącznikami i głowicami kablowymi dla linii napowietrznych średniego napięcia 15–20 kV z płaskim układem przewodów

gołych 70 i 50 mm2 na pojedynczych żerdziach wirowych E i Em, http://www.wirbet.com.pl/resources/katalogi_wirbet/2-EN-340-

LSNog-70-50.pdf (dostęp 02.01.2015).

[21] Katalog słupów z łącznikami i głowicami kablowymi dla linii SN z przewodami w osłonie na żerdziach wirowanych, ENSTO, Poznań

2009.

[22] S. Kończykowski, B. Mayzel, Konstrukcje wsporcze linii napowietrznych, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1962.

[23] M. Maniakowski i in., Wpływ napowietrznych sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia, w tym również kolejowych sieci

trakcyjnych, na ptaki, GDOŚ, Warszawa 2013.

[24] Prospekt, Kombajn do wyorywania buraków Terra Dos T4-40, 2013.

[25] Prospekt, Kombajn do wyorywania buraków Tiger 5, 2014.

[26] Prospekt, Ładowarka teleskopowa MHT, 2013.

[27] Raport sporządzony przez BirdLife, Ochrona ptaków przed liniami elektroenergetycznymi. Praktyczny przewodnik na temat zagrożeń

dla ptaków ze strony urządzeń do przesyłu energii elektrycznej oraz sposoby minimalizacji takich zagrożeń, Strasburg, 15 września

2003.

[28] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego

wyposażenia (Dz.U. 2003, nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami).

[29] J.J. Zawodniak, Maszyny do uprawy roli a stanowiska słupowe, Energia Elektryczna 7/2012, s. 19–21.

[30] J.J. Zawodniak, Słupy odporowe linii SN a ochrona ptaków, Energia Elektryczna 1/2014, s. 20–22.