MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 12, nr 3 (45) 2021

Publ. 30.09.2021

Dylemat projektanta zajmującego się ochroną przeciwprzepięciową

Surge Protection Designer Dilemma

dr inż. Jarosław WIATER

s. 28-31 DOI:

Abstract

The paper discusses the issue of programming the lifespan of electrical devices from the viewpoint of the electrical system designer. The contents of standards PN-EN 62305, PN-EN 61000-4-5 have been confronted with daily practice of the end user of electrical wiring. Currently, the described standard-based dilemma has not been resolved yet

Streszczenie

W artykule omówiono problem programowania czasu życia sprzętu elektrycznego z punktu widzenia projektanta instalacji elektrycznej. Skonfrontowano zapisy normy z serii PN-EN 62305, PN-EN 61000-4-5 z praktyką życia codziennego końcowego użytkownika instalacji elektrycznej. Opisany dylemat normalizacyjny nie jest obecnie rozwiązany – w dalszym ciągu będzie można spotkać się z określeniem „spaliło się zgodnie z normą”.

Keywords

SPD, lifespan

Słowa kluczowe

ochrona przeciwprzepięciowa, czas życia sprzętu

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] PN-EN 62305-1:2011. Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne
[2] PN-EN 62305-2:2012. Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem
[3] PN-EN 62305-3:2011. Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia
[4] PN-EN 62305-4:2006. Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych
[5] PN-EN 62305-4:2011. Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
[6] PN-EN 61000-4-5:2014-10. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 4-5: Metody badań i pomiarów - Badanie odporności na udary
[7] PN-EN 61643-11:2013. Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia - Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia - Wymagania i metody badań
[8] PN-EN 60664-1:2011. Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia - Część 1: Zasady, wymagania i badania
[9] IEC 61643-12:2008. Low-voltage surge protective devices - Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power systems - Selection and application principles
[10]IEC 61643-22:2015. Low-voltage surge protective devices - Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Selection and application principles
[11]Dyrektywa 2014/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawst w państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona)
[12]https://pl.wikipedia.org/wiki/Planowane_postarzanie_produktu - 2021.08.06.
[13]https://www.dziennikprawny.pl/pl/a/prawo-do-naprawy-w-unii-europejskiej-od-2021-roku - data pozyskania 2020.12.13
[14]Podstawowe charakterystyki niezawodności. Sem. 8. Niezawodność elementów i systemów. Komputerowe systemy pomiarowe. https://eti.pg.edu.pl/documents/176568/e6999378-a5f4-4e4a-a700-432dcd973d2c - 2021.09.10.
[15]PN-HD 60364-4-443:2016-03. Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
[16]PN-HD 60364-5-534:2016-04. Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie - Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami
[17]J.M. Wiater: „Problemy ochrony przeciwprzepięciowej planowo postarzanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych wyposażonych w SPD”, Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie : IX Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, 2021,
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Krakowski, ISBN 978-83-61702-16-0, s. 69-77