MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 12, nr 4 (42) 2020

Publ. 30.12.2020

Machine Safety in Terms of Electrical Engineering –in the Light of Machinery and the LV Directives

Bezpieczeństwo maszyn pod względem elektrycznym w świetle dyrektywy maszynowej i niskonapięciowej

mgr inż. Marek TRAJDOS

s. 98-103 DOI: DOI: 10.17274/AEZ.2020.42.05

Abstract

Selected issues related to machine safety in terms of electrical engineering have been discussed in the paper. The author has focused on the relationship between machine directive and low voltage directive, since it proves somewhat difficult to interpret. This is due to the fact that basic requirements for machinery cover all safety issues (including electrical ones), while electrical devices and equipment during design, manufacture and marketing are subjected to low voltage directive (if they are designed for use within certain L V.limits)

Streszczenie

W pracy omówiono wybrane zagadnienia związane z bezpieczeństwem maszyn pod względem elektrycznym. Skoncentrowano się na zagadnieniu relacji pomiędzy dyrektywami maszynową i niskonapięciową, która stanowi w wielu przypadkach pewną trudność interpretacyjną. Wynika to z faktu, iż wymagania zasadnicze dla maszyn obejmują całokształt zagadnień bezpieczeństwa (w tym elektryczne), natomiast sprzęt i urządzenia elektryczne w fazie projektowania, produkcji i wprowadzania do obrotu podlegają wymaganiom dyrektywy LVD (o ile są przeznczone do pracy w określonych granicach napięć niskich).

Keywords

Electrical safety, low voltage directive, machinery directive, switchgear and controlgear assemblies, machinery

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo elektryczne, dyrektywa niskonapięciowa, dyrektywa maszynowa, rozdzielnica, sterownica, maszyna

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.).
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, wraz z późn. zm.).
[3] Ustawa z dnia 12 września 2002 r. – o normalizacji (Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1386 wraz z późn. zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).
[4] E. Musiał: Z listów do Redakcji – odpowiedź 4 na pytanie S. Mordasa w sprawie ochrony odgromowej kominków wentylacyjnych na dachu budynku. Biul. SEP INPE „Informacje o normach i przepisach elektrycznych” 2005 r. nr 65, s. 76-78, ISSN 1234-0081.
[5] Norma PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02 - wersja polska. Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem.
[6] Norma PN-EN 62305-3:2011 - wersja polska. Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.
[7] E. Musiał: Pojmowanie przepisów i norm bezpieczeństwa. Biul. SEP INPE „Informacje o normach i przepisach elektrycznych”, 2007 nr 93-94, s. 3-24, ISSN 1234-0081.
[8] Praca zbiorowa: Poradnik ochrony odgromowej. Wyd. I, DEHN SE 2019, Niemcy, ISBN978-3-9813770-5-7.
[9] A. Sowa: Ochrona odgromowa rozległych obiektów typu halowego. Automatyka – Elektryka – Zakłócenia. Vol. 3, Nr 1 (7) 2012, marzec, ISSN 2082-4149.
[10]H. Boryń: Przewody o izolacji wysokonapięciowej w ochronie odgromowej paneli fotowoltaicznych. //W: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Gdańsk. (Gdańsk : SEP Oddz. Gdańsk), 2015 - (Gdańskie Dni Elektryki 2015). - Nr 45/2015 - S. 23-28 – ISSN 2353-1290.