MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 11, nr 4 (42) 2020

Publ. 30.12.2020

Kompensacja reaktancyjna odbiornika liniowego w układach trójfazowych czteroprzewodowych zasilanych napięciem sinusoidalnym asymetrycznym w myśl teorii składowych fizycznych prądu (część 2)

Part 2: Reactive Compensation of the Linear Load in Three-Phase Four-Wire Systems Supplied with Asymmetrical Sinusoidal Voltage Following Currents’ Physical Components Theory

dr inż. Zbigniew SOŁJAN

s. 66-79 DOI:

Abstract

Four-wire systems are the most common ones in everyday life. Electrical installations within the home, office, or industrial plant are mostly four-wire installations. Receivers connected to such a system are mainly single-phase loads, which from the power connection are an unbalanced three-phase load. Besides, the load imbalance, the supply voltage also has some asymmetry. Voltage asymmetry, load imbalanced, design of reactance compensators are issues that were not simultaneously included in the power equation in fourwire systems. This article presents the mathematical fundamentals of the construction of reactance  compensators operating in voltage asymmetry

Streszczenie

Układy czteroprzewodowe są układami najczęściej spotykanymi w życiu codziennym. Instalacje elektryczne w obrębie domu, biura czy zakładów przemysłowych to w znaczącej większości instalacje czteroprzewodowe. Odbiorniki podłączane do takich obwodów to głównie obciążenia jednofazowe, które z punktu widzenia przyłącza elektroenergetycznego są obciążeniem trójfazowym niezrównoważonym. Oprócz niezrównoważenia obciążenia, napięcie zasilające również posiada pewną niesymetrię. Asymetria napięcia, niezrównoważenie odbiornika, projektowanie kompensatorów reaktancyjnych to zagadnienia, które nie zostały uwzględnione jednocześnie w równaniu mocy w układach czteroprzewodowych. Niniejszy artykuł przedstawia podstawy matematyczne konstrukcji kompensatorów reaktancyjnych pracujących w warunkach asymetrii napięcia

Keywords

power theory, asymmetrical supply, reactive compensation

Słowa kluczowe

teoria mocy, zasilanie asymetryczne, kompensacja reaktancyjna

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] L.S. Czarnecki, P. Bhattarai (2015), Moce i kompensacja w obwodach z odkształconymi i niesymetrycznymi przebiegami prądu i napięcia, Część 8: Moce i kompensacja obwodów z niesymetrycznym napięciem zasilania, Czasopismo on-line: Automatyka, Elektryka, Zakłócenia, vol. 6, No 1, pp. 8-18.
[2] L.S. Czarnecki, P. Bhattarai (2015), Currents’ Physical Components (CPC) in three-phase systems with asymmetrical voltage,
Przegląd Elektrotechniczny, R. 91, No 6, pp. 40-47.
[3] L.S. Czarnecki, P. Bhattarai (2015), Reactive compensation of LTI loads in three-wire systems at asymmetrical voltage,
Przegląd Elektrotechniczny, R. 91, No 12, pp. 7-11.
[4] Z. Sołjan, G. Hołdyński, M. Zajkowski (2019), Decomposition of the load’s current supplied from a sinusoidal and asymmetrical voltage source in accordance with the Currents’ Physical Components (CPC) Theory, 20th International Scientific
Conference on Electric Power Engineering (EPE)., pp. 389-394.
[5] G. Hołdyński, Z. Sołjan, M. Zajkowski (2019), CPC-based reactive compensation at three-phase four-wire systems powered from asymmetric sinusoidal voltage source, 20th 20th International Scientific
Conference on Electric Power Engineering (EPE)., pp. 395-400.
[6] L. S. Czarnecki, P. M. Haley (2013), Reactive compensation in three-phase four-wire systems at sinusoidal voltages and currents,
International School On Nonsinusoidal Currents And Compensation (ISNCC 2013), pp. 1-6