MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 8, Nr 1(27) 2017

Publ. 31.03.2017

Rozsądne podejście do projektowania linii elektroenergetycznych

Rational Approach to the Design of Overhead Power Lines

dr inż. Józef J. ZAWODNIAK

s. 22–26 DOI: 10.17274/AEZ.2017.27.02

Abstract

The article presents selected issues related to the design of overhead medium voltage power lines. 

Streszczenie

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z projektowaniem linii elektroenergetycznych średniego napięcia. 

Keywords

overhead line, medium voltage 

Słowa kluczowe

linie napowietrzne, średnie napięcie

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] „Żerdzie kompozytowe EKO”, Folder firmy Energy Composites,

[2] A.Hoły, „Podstawy projektowania elektroenergetycznych linii napowietrznych. Mechanika przewodów, Wydawca Grupa MEDIUM, Warszawa

2014.

[3] L.Kacejko, T.Kahl, „Elektroenergetyczne linie napowietrzne”, Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Warszawa 1961.

[4] „Linie niskiego napięcia”, Katalog firmy BELOS-PLP, Bielsko-Biała 2015.

[5] „Innowacyjne rozwiązania sieciowe. Katalog osprzętu do linii elektroenergetycznych nN i SN”, Katalog firmy SICAME GROUP, 2017.

[6] Z.Mendera, L.Szojda, G.Wandzik, „Stalowe konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia”,

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012.

[7] PN-EN 50341-1:2012 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV. Cześć 1: Wymagania ogólne –

Specyfikacje wspólne.

[8] K.Witkowski, J.Maśliński, R.Kubacki, „Judo. Kompendium podstaw Tachi-Waza”, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego

we Wrocławiu, Wrocław 2009.

[9] J.J.Zawodniak, R.Nowicki, „Wybrane zagadnienia z zakresu prefabrykowanych fundamentów zginanych słupów linii elektroenergetycznych”,

Automatyka, Elektryka, Zakłócenia (w druku).