MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 4, Nr 2 (12) 2013

Publ. 30.06.2013

Automatyzacja sieci rozdzielczych jako podstawowy element sieci inteligentnych

Distribution network automation as the key element of the Smart Grid

mgr inż. Adam BABŚ

s. 22-28 DOI:

Abstract

Paper presents the basic features of the distribution smart grid. Fault detection, isolation and restoration function isdescribed along with integrated volt/var control function based on the low voltage network measurements. Some requirementsrelated with telecommunication infrastructure utilized for smart grid automation are specified. Practical example of the smartgrid functions deployment is described..

Streszczenie

W artykule przedstawiono podstawowe cechy sieci inteligentnych oraz te cechy które powodują, że tradycyjna sieć rozdzielcza może mieć charakter sieci inteligentnej. Szczegółowo przedstawiono dwie funkcje inteligentnych sieci rozdzielczych tj. wykrywanie zwarć, ich izolacja i przywracanie zasilania oraz funkcję regulacji napięcia wykorzystującą pomiary napięć w głębi sieci. Opisano również wymagania jakie powinna spełniać infrastruktura telekomunikacyjna, aby umożliwić realizacje funkcji sieci inteligentnych. Przedstawiono przykład wdrożenia sieci inteligentnej na Półwyspie Helskim opisując wdrożone w 2012 roku funkcje.

Keywords

smart grid distribution network; fault detection; fault isolation, integrated volt/var contro

Słowa kluczowe

nstalacje elektryczne, ochrona przeciwporażeniowa, wyłączniki różnicowoprądowe

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/automatyzacja-sieci-rozdzielczychjako-podstawowy-element-sieci-inteligentnych-bibliografia.php