MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 6, Nr 1 (19) 2015

Publ. 31.03.2015

Podważenie i unieważnienie protokołu sprawdzenia odbiorczego instalacji elektrycznej

How to Impair and to Abrogate an Initial Verification Report for an Electrical Installation

dr inż. Edward MUSIAŁ

s. 20-23 DOI: 10.17274/AEZ.2015.19.02

Abstract

In response to a question the author explains that the Safety Certificate for an electrical installation can be invalidated

on similar terms as other documents. In order to support this statement some lawyers opinions, including sentences of

judgments are quoted. The author also explains how to repair irregularities, which have occurred in the design, construction

and verification before being put into service of a solar heating installation.

Streszczenie

W odpowiedzi na pytanie czytelnika autor wyjaśnia, że protokół sprawdzenia odbiorczego instalacji elektrycznej

można unieważnić na podobnych zasadach jak inne dokumenty. W celu uzasadnienia tego stwierdzenia przytacza

opinie prawników, w tym sentencje wyroków sądowych. Wyjaśnia też, jak naprawić nieprawidłowości, jakie nastąpiły przy

projektowaniu, budowie i sprawdzaniu odbiorczym słonecznej instalacji grzewczej.

Keywords

initial verification of an electrical installation, grounds for revocation, technical and legal aspects

Słowa kluczowe

sprawdzanie odbiorcze instalacji elektrycznej, podstawy unieważnienia, aspekty techniczne i prawne

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późn. zmianami. Tekst jednolity z 25 lutego 2015 r.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940890414

[2] Obowiązek wykonania odbioru robót budowlanych. Portal: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik online

dla profesjonalistów http://warunkibudowlane.pl/?s=modulos&v=capitulo&c=15431

[3] S. Wikariak: Roboty budowlane może odebrać nie tylko uprawniony do reprezentowania zamawiającego. Omówienie wyroku Sądu

Okręgowego w Szczecinie z 9 września 2013 r., sygn. akt VIII GC 283/13

[4] Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 29 października 2013 r.

http://orzeczenia.rzeszow.so.gov.pl/content/$N/154010000003027_VI_GC_000421_2012_Uz_2013-10-29_001

[5] Wyrok Sądu Najwyższego, Izba Cywilna z dnia 1 grudnia 2006 r. (I CSK 276/06)

www.lexlege.pl/orzeczenie/19671/i-csk-276-06-wyrok-sadu-najwyzszego-izba-cywilna/

[6] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 1997 r. (II CKN 28/97), prawo.legeo.pl/prawo/ii-ckn-28-97/