MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 6, Nr 1 (19) 2015

Publ. 31.03.2015

Moce i kompensacja w obwodach z odkształconymi i niesymetrycznymi przebiegami prądu i napięcia Część 8. Moce i kompensacja obwodów z niesymetrycznym napięciem zasilania

POWERS AND COMPENSATION IN SYSTEMS WITH NONSINUSOIDAL VOLTAGES AND CURRENTS Part 8. Powers and Reactive Compensation at Asymmetrical Supply Voltage

prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI, mgr inż. Prashanna BHATTARAI

s. 8-18 DOI: 10.17274/AEZ.2015.19.01

Abstract

Three-phase loads are sometimes supplied with asymmetrical voltage, however, the present state of electrical engineering

does not allow for describing them with a power equation, meaning with a relationship between all powers. It can be done only

at the assumption that the supply voltage is symmetrical. It makes impossible of designing reactive compensators for the reactive power

and the unbalanced power compensation for the load balancing. The development of the power equation of loads with asymmetrical

supply voltage and fundamentals of reactive compensation of such loads is the subject of this paper.

Streszczenie

Odbiorniki trójfazowe są niekiedy zasilane napięciem niesymetrycznym, jednak obecny stan rozwoju elektrotechniki

nie pozwala opisywać takich odbiorników równaniem mocy, to jest relacją wiążącą wszystkie moce odbiornika. Można to obecnie robić

tylko w sposób przybliżony, przyjmując, że napięcie zasilania jest symetryczne. Uniemożliwia to także projektowanie kompensatorów

reaktancyjnych, redukujących moc bierną i moc niezrównoważenia w warunkach zasilania napięciem niesymetrycznym. Przedmiotem

niniejszego artykułu jest eliminacja tego ograniczenia elektrotechniki poprzez wyprowadzenie równania mocy odbiorników trójfazowych

zasilanych napięciem niesymetrycznym oraz przedstawienie podstaw konstrukcji kompensatorów reaktancyjnych odbiorników

pracujących w takich właśnie warunkach.

Keywords

Power definitions, unbalanced loads, reactive compensators, Currents Physical Components, CPC

Słowa kluczowe

Definicje mocy, odbiorniki niezrównoważone, kompensatory reaktancyjne, Składowe Fizyczne Prądu

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] C.L. Fortescue (1918): Method of symmetrical components as applied to the solution of poly-phase networks, AIEE 37, pp. 1027–1140.

[2] L.S. Czarnecki (2005): Moce w obwodach elektrycznych z niesinusoidalnymi przebiegami prądów i napięć, Oficyna Wydawnicza Politechniki

Warszawskiej.

[3] L.S. Czarnecki (2011), Moce i kompensacja w obwodach z odkształconymi przebiegami prądu i napięcia, Część. 6. Reaktancyjne

równoważenie trójprzewodowych obwodów trójfazowych z sinusoidalnymi przebiegami prądu i napięcia, Automatyka, Elektryka,

Zakłócenia, Nr. 6, pp. 51–57, www.epism-aez.pl .