MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 12, nr 4 (42) 2020

Publ. 30.12.2020

Lightning protection for metal air vents and similar objects installed on roof of building

Ochrona odgromowa metalowych elementów wentylacyjnych lub podobnych zainstalowanych na dachu budynku

dr inż. Henryk BORYŃ

s. 80-87 DOI: 10.17274/AEZ.2020.42.04

Abstract

Lightning hazard occurring when metal air vents connected with installations inside building are installed on the roof without consulting an expert on lightning protection has been analysed in this paper. The application of accepted designs eliminating this hazard has been proposed (these designs may be found in rules for formal construction of LPS). In the case of technical project which might significantly impact the safety of operation of constructed systems, thorough expert consultation and harmonisation has been suggested.

Streszczenie

W pracy analizowano zagrożenie piorunowe jakie może stworzyć, niekonsultowane ze specjalistą w zakresie ochrony odgromowej, zainstalowanie na dachu budynku metalowych wywietrzników, wprowadzanych do wnętrza budynku. Zaproponowano zastosowanie znanych rozwiązań z zasad budowy urządzeń piorunochronnych likwidujących powstałe zagrożenie. Postuluje się stosowanie zawsze zasady uzgadniania i konsultowania projektów technicznych związanych z różnymi dziedzinami techniki, które mogą wpływać w istotny sposób na bezpieczeństwo użytkowania powstałych układów.

Keywords

lightning protection, operation of ventilation devices installed on roof of building

Słowa kluczowe

ochrona odgromowa, eksploatacja urządzeń wentylacyjnych na dachu budynku

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.).
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, wraz z późn. zm.).
[3] Ustawa z dnia 12 września 2002 r. – o normalizacji (Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1386 wraz z późn. zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).
[4] E. Musiał: Z listów do Redakcji – odpowiedź 4 na pytanie S. Mordasa w sprawie ochrony odgromowej kominków wentylacyjnych na dachu budynku. Biul. SEP INPE „Informacje o normach i przepisach elektrycznych” 2005 r. nr 65, s. 76-78, ISSN 1234-0081.
[5] Norma PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02 - wersja polska. Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem.
[6] Norma PN-EN 62305-3:2011 - wersja polska. Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.
[7] E. Musiał: Pojmowanie przepisów i norm bezpieczeństwa. Biul. SEP INPE „Informacje o normach i przepisach elektrycznych”, 2007 nr 93-94, s. 3-24, ISSN 1234-0081.
[8] Praca zbiorowa: Poradnik ochrony odgromowej. Wyd. I, DEHN SE 2019, Niemcy, ISBN978-3-9813770-5-7.
[9] A. Sowa: Ochrona odgromowa rozległych obiektów typu halowego. Automatyka – Elektryka – Zakłócenia. Vol. 3, Nr 1 (7) 2012, marzec, ISSN 2082-4149.
[10]H. Boryń: Przewody o izolacji wysokonapięciowej w ochronie odgromowej paneli fotowoltaicznych. //W: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Gdańsk. (Gdańsk : SEP Oddz. Gdańsk), 2015 - (Gdańskie Dni Elektryki 2015). - Nr 45/2015 - S. 23-28 – ISSN 2353-1290.