MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 2, Nr 1 (3) 2011

Publ. 23.01.2011

Ocena uziemień odgromowych według aktualnych przepisów normalizacyjnych

Evaluation of lightning earth-termination systems according to current standards

dr inż. Stanisław WOJTAS

s. 66-74 DOI:

Abstract

The paper discusses the procedures and requirements for lightning earth-termination systems according to the standards in terms of assessing the effectiveness of lightning protection system. Such evaluations are based on tests conducted using the impulse current or high frequency methods. In the event of the impulse current method, the effect of the impulse current front time on obtained results was analysed.

Streszczenie

W artykule zostały omówione procedury i wymagania stawiane systemom uziemień przez przepisy normalizacyjne z punktu widzenia skuteczności oceny systemu ochrony odgromowej. Podstawą takich ocen są pomiary z zastosowaniem metody udarowej lub wysokoczęstotliwościowej. W przypadku metody udarowej przeanalizowano wpływ czasu czoła udaru testującego na otrzymane wyniki.

Keywords

lightning earth-termination system, impulse current method, high frequency method

Słowa kluczowe

uziemienie odgromowe, metoda udarowa, metoda wysokoczęstotliwościowa

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] PN-E 05003-1:1986 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
[2] PN-E 05003-3:1989 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
[3] PN-E 05003-4:1992 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
[4] PN-IEC 61024-1-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
[5] PN-EN 62305-1:2008 - Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne.
[6] PN-E 05115:2002 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV.
[7] PN-EN 60071-2:2000 - Koordynacja izolacji. Przewodnik stosowania.
[8] Wojtas S.: Ocena uziemień odgromowych metodami: udarową i wysokoczęstotliwościową, „Pomiary, Automatyka, Kontrola”, Vol. 53, nr 4, 2007r., s. 106-109.
[9] Wojtas S., Wołoszyk M., Galewski M., „Rezystancja udarowa uziemień obiektów budowlanych", Elektrosystemy, Nr 4, 2004

[10] Wołoszyk M., „Pomiary impedancji (rezystancji) udarowej uziemień odgromowych”, Rozdział w publikacji: Gryżewski Z.: Prace pomiarowo – kontrolne przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, COSiW SEP, Warszawa, 2002.
[11] PN-E 04060:1992 - Wysokonapięciowa technika probiercza. Ogólne określenia i wymagania probiercze.
[12] ANSI/IEEE Std 81-1983 - IEEE Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance and Earth Surface Potentials of a Ground System.
[13] Szpor S., Samuła J.: Ochrona Odgromowa, WN-T, Warszawa, 1983.
[14] Wojtas S.: Impulse measurement accuracy of transmission line earthings, W: 29th International Conference on Lightning Protection
ICLP2008, 23rd–26th June 2008, Uppsala, Sweden, 2008. s. 112.
[15] Wołoszyk M., Wojtas S., Galewski M.: Badania udarowe uziemień słupów linii elektroenergetycznych, Elektrosystemy, 2006, nr 11 (82), s. 70-75.